Select Language
ENGLISH | | PERSIAN
لوازم اندازه گیری

کمیت، دیمانسیون و لوازم اندازه گیری

از ابزار آلات و لوازم اندازه گیری برای محاسبه میزان کمیت های مختلف استفاده میشود. کمیت بیانگر ماهیت محاسبه میزان اسمی است که عناوین مختلفی داشته و هر کمیت یک دیمانسیون دارد. به عنوان مثال جرم یک کمیت است که واحد و یا دیمانسیون آن کیلوگرم، گرم، تن و غیره است. این در حالی است که آنچه در عرف برای جرم اندازه گیری میشود وزن است که یک نیرو بوده و واحد آن کیلوگرم نیست بلکه پوند در دستگاه انگلیسی و نیوتن در دستگاه بین المللی است.

کمیت های دیگری که اندازه گیری آنها بسیار مرسوم است عبارتند از:
طول که لوازم اندازه گیری مرتبط با آن بسته به ابعاد گاهی خط کش ، گاهی متر و غیره می باشد. برای اندازه گیری طول های بسیار کوچک از کلیس استفاده میشود که خود کلیس ها هم میتوانند الکتریکی و مکانیکی باشند. لوازم اندازه گیری بسیار دقیقتری نیز برای ابعاد میکروسکوپی میکروتر ها وجود دارند.

فشار که بسته به اینکه فشار حاصل از وزن باشد و بیشتر به تنش معروف است و حاصل نیرو وارد بر سطح است و فشار سیالات که به همان فشار معروف است و لوازم اندازه گیری مرتبط با آن فشار سنج و یا گیج است.

نیرو که لوازم اندازه گیری آن در وافع همان وزنه ها در شکل های مختلف هستند و انواع نیرو سنج ها

دما: دما در واقع معیاری برای محاسبه کمیت گرما است که وسیله اندازه گیری آن دما سنج است. دیمانسیون اندازه گیری حرارت و گرما درواقع در سیستم بین المللی کلوین می باشد.

واحد های مختلف لوازم اندازه گیری

به دلیل تفاوت دیمانسیون بین سیستم بین المللی و انگلیسی بسیاری از ابزار آلات اندازه گیری چند بعدی کالیبره میشوند. این امر در محاسبات طول که ابعاد بالاتر آن متر در دستگاه بین المللی و فوت در دستگاه انگلیسی است و ابعاد کوچکتر آن که سانتی متر و میلی متر در دستگاه بین المللی و اینچ در دستگاه انگلیسی است بر روی متر ها و خط کش ها قابل مشاهده است. در تبدیل واحد های اندازه گیری هر فوت معادل 30.48 سانتی متر و 12 اینچ است و هر اینچ 2.54 سانتی متر است.

طول
در دستگاه بین المللی کیلومتر، متر، سانتی متر و میلیمتر
در دستگاه انگلیسی آمریکایی مایل، فوت، اینچ
1مایل=1.6 کیلومتر
1 فوت=30.48 سانتی متر
1فوت=12اینچ
1 اینچ=2.54سانتی متر

زاویه
در ابزار آلات اندازه گیری زاویه
در محاسبات مهندسی معمولا رادیان
پی رادیان=180 درجه

جرم
1کیلوگرم=2.2پوند

فشار
1اتمسفر=1.01بار
1بار = 100000 پاسکال

اندازه گیری طول در ابعاد بزرگتر در دستگاه بین المللی با کیلومتر و سیستم انگلیسی آمریکایی با مایل معرفی شده که هر مایل 1.6 کیلومتر است. این در حالی است که برای قوت های مختلف ابعاد در دستگاه انگلیسی دیمانسیون های دیگری نیز تعریف شده اند. مثلا برای مساحت دیمانسیون یارد و یا ایکر را داریم.
برای کمیت های مختلف دیگر نیز لوازم اندازه گیری با دیمانسیون های مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال برخی فشار سنج ها بر مبنای اتمسفر کالیبره شده اند، برخی بار و برخی که با فشار های بسیار پایینی سر و کار دارند با پاسکال.

دقت لوازم اندازه گیری

بسته به نوع کاربری لوازم اندازه گیری دقت آنها نیر متفاوت است. به عنوان مثال برای کاربری معمول صنعتی در ابعاد کوچک استفاده از کلیس مرسوم است که دقت آن تا دهم و گاهی صدم میلیمتر است. این در حالی است که در صنایع حساس تر و در صنایع نظامی از لوازم اندازه گیری دقیق تری که تا میکرو متر را نیز نشان میدهد استفاده میشود. بعضی از این ابزارها به اندازه ای دقیق هستند که برای اقدام به خرید آنها نیاز به مجوز بوده و بسیاری از کشورهای پیشرفته فروش این نوع ابزار آلات اندازه گیری دقیق را محدود کرده و حتی در مواردی دقت لوازم اندازه گیری و ضرافت کار جزو افتخارات صنایع یک کشور محسوب میشود.

مقالات و اطلاعات فنی

کمیت، دیمانسیون و لوازم اندازه گیری

از ابزار آلات و لوازم اندازه گیری برای محاسبه میزان کمیت های مختلف استفاده میشود. کمیت بیانگر ماهیت محاسبه میزان اسمی است که عناوین مختلفی داشته و هر کمیت یک دیمانسیون دارد. به عنوان مثال جرم یک کمیت است که واحد و یا دیمانسیون آن کیلوگرم، گرم، تن و غیره است. این در حالی است که آنچه در عرف برای جرم اندازه گیری میشود وزن است که یک نیرو بوده و واحد آن کیلوگرم نیست بلکه پوند در دستگاه انگلیسی و نیوتن در دستگاه بین المللی است.

کمیت های دیگری که اندازه گیری آنها بسیار مرسوم است عبارتند از:
طول که لوازم اندازه گیری مرتبط با آن بسته به ابعاد گاهی خط کش ، گاهی متر و غیره می باشد. برای اندازه گیری طول های بسیار کوچک از کلیس استفاده میشود که خود کلیس ها هم میتوانند الکتریکی و مکانیکی باشند. لوازم اندازه گیری بسیار دقیقتری نیز برای ابعاد میکروسکوپی میکروتر ها وجود دارند.

فشار که بسته به اینکه فشار حاصل از وزن باشد و بیشتر به تنش معروف است و حاصل نیرو وارد بر سطح است و فشار سیالات که به همان فشار معروف است و لوازم اندازه گیری مرتبط با آن فشار سنج و یا گیج است.

نیرو که لوازم اندازه گیری آن در وافع همان وزنه ها در شکل های مختلف هستند و انواع نیرو سنج ها

دما: دما در واقع معیاری برای محاسبه کمیت گرما است که وسیله اندازه گیری آن دما سنج است. دیمانسیون اندازه گیری حرارت و گرما درواقع در سیستم بین المللی کلوین می باشد.

واحد های مختلف لوازم اندازه گیریبه دلیل تفاوت دیمانسیون بین سیستم بین المللی و انگلیسی بسیاری از ابزار آلات اندازه گیری چند بعدی کالیبره میشوند. این امر در محاسبات طول که ابعاد بالاتر آن متر در دستگاه بین المللی و فوت در دستگاه انگلیسی است و ابعاد کوچکتر آن که سانتی متر و میلی متر در دستگاه بین المللی و اینچ در دستگاه انگلیسی است بر روی متر ها و خط کش ها قابل مشاهده است. در تبدیل واحد های اندازه گیری هر فوت معادل 30.48 سانتی متر و 12 اینچ است و هر اینچ 2.54 سانتی متر است.

طول
در دستگاه بین المللی کیلومتر، متر، سانتی متر و میلیمتر
در دستگاه انگلیسی آمریکایی مایل، فوت، اینچ
1مایل=1.6 کیلومتر
1 فوت=30.48 سانتی متر
1فوت=12اینچ
1 اینچ=2.54سانتی متر

زاویه
در ابزار آلات اندازه گیری زاویه
در محاسبات مهندسی معمولا رادیان
پی رادیان=180 درجه

جرم
1کیلوگرم=2.2پوند

فشار
1اتمسفر=1.01بار
1بار = 100000 پاسکال

اندازه گیری طول در ابعاد بزرگتر در دستگاه بین المللی با کیلومتر و سیستم انگلیسی آمریکایی با مایل معرفی شده که هر مایل 1.6 کیلومتر است. این در حالی است که برای قوت های مختلف ابعاد در دستگاه انگلیسی دیمانسیون های دیگری نیز تعریف شده اند. مثلا برای مساحت دیمانسیون یارد و یا ایکر را داریم.
برای کمیت های مختلف دیگر نیز لوازم اندازه گیری با دیمانسیون های مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال برخی فشار سنج ها بر مبنای اتمسفر کالیبره شده اند، برخی بار و برخی که با فشار های بسیار پایینی سر و کار دارند با پاسکال.

دقت لوازم اندازه گیری


بسته به نوع کاربری لوازم اندازه گیری دقت آنها نیر متفاوت است. به عنوان مثال برای کاربری معمول صنعتی در ابعاد کوچک استفاده از کلیس مرسوم است که دقت آن تا دهم و گاهی صدم میلیمتر است. این در حالی است که در صنایع حساس تر و در صنایع نظامی از لوازم اندازه گیری دقیق تری که تا میکرو متر را نیز نشان میدهد استفاده میشود. بعضی از این ابزارها به اندازه ای دقیق هستند که برای اقدام به خرید آنها نیاز به مجوز بوده و بسیاری از کشورهای پیشرفته فروش این نوع ابزار آلات اندازه گیری دقیق را محدود کرده و حتی در مواردی دقت لوازم اندازه گیری و ضرافت کار جزو افتخارات صنایع یک کشور محسوب میشود.

فقط نمایش محصولات نمایش
صادر کننده تولید کننده اعضای ویژه دسته بندی
جنوب‌ تهران 6 مرکزی تهران 21انتخاب شهر
[وارد کننده, خرده فروش, ]
Iran-غرب‌ تهران
02144068641تلفن

تکنیک ابزار نوین لوازم لوازم اندازه گیری

تکنیک ابزار نوین با استفاده از کادری با تجربه و متخصص در بخش ابزار اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی فعالیت میکند ابزار اندازه گیری شامل ابزار هایی است که طول , عرض , ارتفاع داخل و خارج قطعات را اندازه میگیرد و شامل کولیس که خود کولیس به چند مدل تقسیم بندی شده که عبارت اند از: کولیس معمولی یا کولیس ورنیه , کولیس دیجیتال , کولیس عقربه ای یا کولیس ساعتی , کولیس خط کشی , کولیس تی شکل , کولیس عمق سنج انالوگ , کولیس عمق سنج دیجیتال , کولیس عمق سنج ساعتی , کولیس عمق سنج لبه دار برای شیار , کولیس دایره , کولیس دیجیتال شیار داخل و بیرون , کولیس فک متغیر , کولیس پایه دار یا کولیس ارتفاع سنج از نوع کولیس پایه دار یا ارتفاع سنج دیجیتال عقربه ای و انالوگ میکرومتر که خود میکرومتر مثل کولیس به چند مدل تقسیم شده که عبارت اند از : میکرومتر خارج انالوگ , میکرومتر خارج دیجیتال , میکرومتر خارج عقربه ای , میکرومتر میکرومتر دیجیتال ضد اب , میکرومتر خارج میله ای , میکرومتر خارج دیجیتال میله ای , میکرومتر داخل , میکرومتر داخل دیجیتال , میکرومتر داخل میله ای , میکرومتر داخل سه فک , میکرومتر داخل سه فک دیجیتال , هد میکرومتر از نوع انالوگ و دیجیتال , میکرومتر درب قوطی , میکرومتر دو سرگرد از نوع دیجیتال و انالوگ , میکرومتر ساچمه از نوع دیجیتال و معمولی , میکرومتر دیسکی یا میکرومتر بشقابی , میکرومتر دوپله شیار از نوع دیجیتال و انالوگ , پایه میکرومتر , میکرومتر سوزنی از نوع دیجیتال و انالوگ , میکرومتر صلیبی , میکرومتر وی شکل یا جناقی از نوع دیجیتال و انالوگ , میکرومتر فک پیچ گوشتی , میکرومتر چرخ دنده , میکرومتر سر سرنگی , میگرومتر برای سایز لوله از نوع دیجیتال و انالوگ , میکرومتر برای سایز سیم بکسل یا کابل , میکرومتر کنتردار ساعت اندازه گیری یا ساعت اندیکاتور که شامل : ساعت اندیکاتور عقربه ای , ساعت اندیکاتور مرکز یاب , ساعت اندیکاتور برای ست کردن شفت میل لنگ , ساعت اندیکاتور برای رفرنس یاب محور , ساعت اندیکاتور دیجیتال , ساعت عمق سنج دیجیتال صلیبی , ساعت عمق سنج ساعتی صلیبی , کابلهای اتصال به کامپیوتر , کابل انتقال دیتا , ساعت شیطانکی از نوع دیجیتال و عقربه ای , پراپ ساعت اندیکاتور , پایه ساعت گرانیتی , پایه ساعت مگنت دار , پایه ساعت مگنت دار مفصلی , پیج های داخل سنج سیلندر از نوع دیجیتال و ساعتی انواع پرگار , انواع گونیا , انواع ضخامت سنج , انواع تراز , انواع صفحه صافی , انواع راپورتر , انواع پین گیج , انواع شابلون دنده , انواع زاویه سنج , انواع خط کش , انواع شمش , انواع میکروسکوپ و انواع گیج های برو نرو توپی و رینگی برای تست پیچ و مهره و هر نوع قطعه رزوه دار این چکیده ای از فعالیت تکنیک ابراز نوین میباشد که تمام ابزار های فوق هر کدام به تنهایی از سایزبندیهای مختلف تولید شده است. لازم به ذکر است که تکنیک ابزار نوین نمایندگی فروش ابزار اندازه گیری اسیمتو تحت لیسانس المان در تهران است

میکرومتر داخل 50-25 دقت 0/01 اسیمتو asimeto
میکرومتر داخل 50-25 دقت 0/01 اسیمتو asimeto
Iran 02144068641
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66736057تلفن

تجهیز ابزار دقیق آسیمتو لوازم لوازم اندازه گیری

گسترش صنعت مرکز فروش و پخش لوازم تراشکاری و قالبسازی ابزار اندازه گیری دقیق، گیج های کنترل کیفیت، ابزار های تراش، فرز CNC - NC

میکرومتر
میکرومتر
Iran 021-66736057
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276تلفن

هامون صنعت لوازم لوازم اندازه گیری

تهیه وتوزیع ابزارالات و لوازم اندازه گیری, ابزارالات تراشکاری CNC-NC و همچنین لوازم ایمنی از قبیل کولیس ,میکرومتر , مته کارباید , فرزانگشتی کارباید , قلاویز ماشینی و دستی , حدیده , کولت فشنگی , مته , سه نظام وچهار نظام , اینسرت تراشکاری , هلدر و کفتراش , سنگ ساب و برش , الکترود جوشکاری , اچارالات مکانیکی و صنعتی , لباس کار , دستکش , ماسک , کفش ایمنی , فرزانگشتی , فرز فرم , گیره , ابزار برقی از نوع دریل , سشوار , سنگ انگشتی , مینی سنگ , کارواش , جاروبرقی صنعتی , دستگاه جوش , گردبر استیل , گردبر اهن , گردبر چوب و انواع ابزارهای خاص صنعتی

قلاویز ماشینی
قلاویز ماشینی
Iran 021-66709253 021-66733276
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66756545تلفن

دقیق ابزار سالیان

مهندسی دقیق ابزار سالیان گروه مهندسی سالیان دقیق ابزار سالیان در سال ۱۳۸۲ با هدف تامین ابزار آلات اندازه گیری ابعادی ، براده برداری ، تراشکاری ، قالبسازی و ایمنی به عرصه ارائه ابزار آلات وارد گردید. این مجموعه با بهره وری از کادری مجرب ، آماده معرفی و ارائه کالاهای مورد نیاز صنعت و صنعتگران می باشد. گروه مهندسی سالیان در زمینه ابزار آلات اندازه گیری ابعادی ، وارد کننده اصلی برند میتوتویو ژاپنMITUTOYO میتوتیو می باشد که تمامی ابزار آلات تولیدی این برند با ضمانت اصل بودن کالا ارائه می گردد. در خصوص ابزار آلات براده برداری ، تراشکاری و ایمنی نیز دارای طیف وسیعی از محصولات با برند های پر توان و معتبر دنیا از جمله گورینگ آلمانGuhring که در لیست محصولات این شرکت به همراه کاتالوگ آماده عرضه می باشند. با توجه به کادر بازرگانی پیشرو این شرکت ، واردات اقلام صنعتی خاص نیز جزو قابلیت های این شرکت می باشد که توانایی های خود را به صورت عملی نمایان نموده است . شرکت سالیان ، در حال حاضر مشغول همکاری با شرکت های بزرگ خودرویی، نفت ، پتروشیمی ، صنایع نظامی ، لوازم خانگی ، کشتی سازی و سیمان می باشد. تمامی هدف و تمرکز مجموعه سالیان ، ارائه محصولات با کیفیت بالا و کاهش هزینه ها ی صنعت و مشتریان می باشد و اولویت کاری خود را رضایت مشتری تعریف نموده ایم.

میکرومتر دیجیتال ۱۰۰-۷۵ میلیمتر
میکرومتر دیجیتال ۱۰۰-۷۵ میلیمتر
Iran 021-66756545
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
-مرکزی تهران
021-66722274تلفن

ابزار عرش محمد عرضه لوازم اندازه گیری

نماینده پخش انواع کولیس معمولی ساعتی دیجیتال ، گیج سیلندر ، ساعت اندیکاتور ، ضخامت سنج و ... LG GUANGLU انواع میکرومتر QLR انواع مته طلایی و کبالت TG انواع سه نظام دریل آچاری و اتومات و صنعتی FLYEAGLE انواع تیغچه تراش و تخت و کونیک TG قلاویز ماشینی سفید مستقیم و مارپیچ FEIDA انواع قلاویز دستی میلیمتر دنده ریز و لوله و ... ، پخش انواع لوازم اندازه گیری دقیق برند اینسایز INSIZE

مته کبالت
مته کبالت
021-66722274
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
mmt_tools-مرکزی تهران
02188000970تلفن

شرکت معرف ابزار عرضه لوازم اندازه گیری

شرکت معرف ابزار در سال 1362 تاسیس شده است.شرکت معرف ابزار افتخار دارد که کلکسیونی از بهترین و برترین برندهای جهان و 3 دهه استفاده از تجارت مهندسان و کارشناسان خبره در زمینه ابزارهای دقیق و فوق دقیق تراشکاری و صنعتی و ماشین آلات صنعتی و.. توانایی تامین ابزار و ماشین آلات توسط دفتر مرکزی آمریکا - آلمان - ترکیه - دبی - چین در این امر به عنوان یکی از بهترین تامین کنندگان ابزار در کشور قرار گیرد. شرکت معرف ابزار نمایندگی انحصاری شرکت ورتکسVERTEX تایوان ، بیپینگBEIPING تایوان ، او اس جی OSGژاپن ، میتوتویوMITUTOYO ژاپن ، ولکل VOLKEL آلمان ، سیتکو ُSITCO تایوان می باشد. شرکت معرف ابزار کامل ترین مجموعه از ابزار آلات تراشکاری ، فرزکاری ، سنگ زنی ، دستگاه های مخصوص تولید ابزار و دستگاه های ابزار تیزکن به همراه کلیه متعلقات آن ها را تشکیل داده است و با بکارگیری قوی ترین تیم فنی مهندسی و کارشناسان خود تلاش می کند همگام با پیشرفت صنعت کشور بر ارتقاء کمی و کیفی محصولات خود بیافزاید. از جمله محصولات شرکت معرف ابزار می توان به انواع ابزار آلات براده برداری تیغه فرزهای انگشتی ، کف تراش ، انواع روتراش ها ، الماسه ها با هولدرهای مخصوص ، شیار زن ، پخ زن ، انواع قلم ها و ابزار های مخصوص داخل تراشی و.. ابزارهای اندازه گیری و آزمایشگاهی از جمله انواع کولیس ، میکرومتر ، گیج ، ساعت اندیکاتور ساعت اندازه گیری ، ساعت شیطونکی ، زاویه سنج ، سختی سنج ، مماس یاب و.. ابزار آلات سوراخکاری و رزوه از جمله مته ها ، برقو ، قلاویز ، حدیده و.. اشاره کرد. شرکت معرف ابزار به عنوان نماینده انحصاری شرکت ورتکس تایوان کلیه متعلقات دستگاه های تراش و فرز از جمله گیره های هیدرولیک ، گیره های مکانیکی ، گیره های قدرتی ، گیره های دقیق ، گیره های صفحه تراش ، گیره دریل و انواع سه نظام ، چهار نظام ، ست های کامل کلت و فشنگی ، انواع زیرکاری ، انواع روبند ، صفحه تقسیم ، صفحه گردان ، عمودی به افقی ، انواع مگنت ها و دی مگنت ها و تایکوپ را تامین می کند. شرکت معرف ابزار گام بزرگی در جهت ابزار سازی و ابزار تیز کنی برداشته است از این رو به عنوان نماینده شرکت بیپینگ تایوان در ایران اقدام به تامین انواع دستگاه های مخصوص ابزار سازی و دستگاه های ابزار تیز کنی از جمله بالنوز نیز کن ، انواع مته تیز کن ، انواع فرز تیزکن ، دستگاه های مخصوص تیز کردن اره نواری و.. کرده است.همچنین شرکت معرف ابزار دستگاه های ابزار تیزکنی یونیورسال که در ابعاد و اندازه های مختلف ساخته شده اند و قادر هستند انواع مته ها فرز ها تیغچه ها قلاویزها را تیز کنند و راندمان تولید را بهبود بخشند را به بازار کشور ارائه کرده است. ابزار تراشکاری

دستگاه فرز CNC مدل F210 اوپتیمام آلمان
دستگاه فرز CNC مدل F210 اوپتیمام آلمان
mmt_tools 02188000970
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
- جنوب‌ تهران
09120187412تلفن

ابزارتراش سروصنعت

ابزارتراش سرو صنعت وارد کننده و فروشنده ابزار آلات برش، ابزار آلات تراشکاری و براده برداری ضایعات الماس ضایعات الماس | خرید ضایعات الماس به بالاترین قیمت ، فروش ضایعات الماس ، ضایعات الماس تنگستن کارباید قلاویز کارباید مته مرغک کارباید مته تمام الماس و غیره را از سراسر ایران خریداریم . بالاترین خریدار ضایعات الماس و تنگستن در ایران و ضایعات الماس و لوازم تراشکاری و قیمت الماس سوخته تراشکاری و ضایعات الماس و لوازم تراشکاری و قیمت ضایعات الماس و ضایعات اینسرت و بهترین خریدار ضایعات الماس تراشکاری با بالاترین قیمت و خریدار الماس تراشکاری سوخته از سراسر ایران با بالاترین قیمت و نقدی و خرید نقدی الماس سوخته

ابزار تراش
ابزار تراش
09120187412
[تولید کننده, ]
-مرکزی تهران
02166702507تلفن

ابزار CBN

فروش انواع ابزار الاتراشکاری و الماس تراشکاری و اینسرت تراشکاری و حدیده و قلاویز تراشکاری این مجموعه با در اختیار داشتن فروشگاه حقیقی و مجازی در زمینه تهیه و توزیع انواع ملزومات صنعتی شامل انواع فرز الماس TUP TOOL مته های تمام الماس TUP TOOL انواع فرز تی و تیغ فرز انگشتی تی شکل انواع فرز خورشیدی و فرز جناقی انواع فرز دم چلچله و چتری مته های HSS و کبالت انواع ابزار آلات دستی انواع لوازم اندازه گیری دقیق کلیه ابزار آلات تراشکاری تمامی اینسرت ها با برند سندویک سیکو و غیره انواع لوازم جوش وبرش تمامی سنگ های برش و ساب تیغ اره نواری و آتشی فروش واردات الماس CBN

مته HSS -E
مته HSS -E
02166702507
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
sanatsayesh- جنوب‌ تهران
021-66724835تلفن

صنعت سایش امامی پخش لوازم اندازه گیری

صنعت سایش امامی تهیه کننده و توزیع کننده لوازم تراشکاری، قالبسازی، لوازم اندازه گیری و لوازم ایمنی ابزار تراشکاری و قالبسازی و فرزکاری و اندازه گیری دقیق فروش انواع الماس تراشکاری-مته-قلاویز-فرز انگشتی-الماس گام زنی-فرز انگشتی الماس-فرز کارباید-برقو دستی تراشکاری-برقو ماشینی تراشکاری-قلاویز ماشینی-قلاویز دستی-مورس مته-مته کبالت دار-مته ته مورس-کلاهک چاک دار-سنگ انگشتی-فرز فرم الماس-فرز فرم-دنباله مته-فرز پولکی-فرز اره ای-فرز تی-مته خزینه-مته گاندریل-هلدر تراشکاری-فرز اره ای الماس-الماس آلومینیوم تراش-هلدر بالنویز-الماس بالنویز-مته مرغک-مته گل پیچ آلن-حدیده-مته شیشه-گرد بر آهن-گرد بر دریل مگنت-صفحه سنگ ساب-صفحه سنگ برش-فرز انگشتی خشن-فرز انگشتی ردیوس-مته برقو-مته آهن-مته سنتر-قلاویز هلی کوئل-فنر هلی کوئل-قلاویز فرمینگ-قلاویز مارپیچ-برقو کونیک-فرز غلطکی-فرز دم چلچله-فرز خورشیدی-فرز ناخنی-سه نظام-سه نظام اتومات-سه نظام آچاری-سه نظام دستگاه تراش-چهار نظام دستگاه تراش-مرغک گردان-مرغک ثابت-مرغک کله گاوی-نیم مرغک-اینسرت تراشکاری-کولیس-کولیس دیجیتال-کولیس عقربه ای-کولیس پایه دار-میکرومتر-میکرومتر دیجیتال-میکرومتر سه فک-گیج بلوک-ورق سنج-هد بورینگ-قلاویز کن-کولت فشنگی-ابزار گیر-مته گیر-ابزارcnc-گیج داخل سیلندر-کولیس دنده-تیغچه-دریل مگنت-تیغ اره-صفحه صافی-زاویه یاب سه تکه-گیج برو نرو-گیج رینگی-گیج توپی-گیج رینگی و توپی-کلاچ قلاویز کن-خط کش دیجیتال-تراز صنعتی-شابلون دنده-گیج راپورتر-ضخامت سنج-ساعت اندیکاتور-ساعت شیطانکی-میکرومتر عمق سنج-بور گیج-پایه ساعت-گونیا-مولتی اسپیندل-هلدر کیوکات-هلدر برش-کف تراش-الکترود جوشکاری-سنگCBN ,... w

فرز کارباید*فرز الماس
فرز کارباید*فرز الماس
sanatsayesh 021-66724835
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
-آذربايجان شرقي
09123691065تلفن

تراش ابزار سپهر ایران پخش لوازم اندازه گیری

تراش ابزار بورس ابزار آلات تراشکاری و صنعتی ،آماده اراده خدمات و تجهیز ابزار آلات لازم برای صنایع و واحد های تولیدی و صنعتی و قالب سازی. ابزار آلات تراشکاری ،ابزارآلات اندازه گیری و ابزارهای برقی و دستی با برندهای معتبر و قیمت مناسب.الماس های جوشی در سایزهای مختلف.انواع هلدر.انواع قلاویز.انواع هدیده.انواع مته دنباله ساده و مرس روسی.انواع کف تراش.انواع قیراط بورس ابزار شبکه - انواع بست - استعلام آنلاین انواع ابزار تراشکاری و ابزار دنده زنی و ابزار سوراخکاری وارداتی از آلمان و ترکیه و آمریکایی

ابزار تراشکاری
ابزار تراشکاری
09123691065
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
tarashsanat.rezaei-مرکزی تهران
تلفن

تراش صنعت رضایی پخش لوازم اندازه گیری

تراش صنعت رضایی درضمینه تهیه وتوزیع انواع ابزار الات تراشکاری وقالبسازی واندازه گیری وپنوماتیک وبادی فعالیت میکند وآماده همکاری با شرکت ها وکارگاه ها در اسرع وقت میباشد وآماده ارسال به تمام نقاط تهران وشهرستان ها

فرز کونیک
فرز کونیک
tarashsanat.rezaei
[وارد کننده, عمده فروش, ]
- جنوب‌ تهران
02166731428تلفن

ضایعات الماس نقی زاده پخش لوازم اندازه گیری

بهترین خریدار ضایعات الماس تراشکاری خرید نقدی ضایعات الماس تراشکاری خرید نقدی ضایعات الماس و لوازم تراشکاری قیمت روز ضایعات الماس و استعلام قیمت روز ضایعات الماس خرید از سراسر ایران به صورت نقدی با بالاترین پیشنهاد وارد کننده ابزار دستی و انواع نوک پیچ گوشتی و سر پیچ گوشتیانواع ابزار آلات تراشکاری و قالب سازی، انواع مته ،انواع حدیده و قلاویز ،انواع هلدر تراشکاری، اینسرت تراش، و فرز و انواع مختلف سه نظام و چهار نظام خرید ضایعات الماس تراشکاری فروش ضایعات الماس تراشکاری فروش ابزار دستی فروش نوک پیچ گوشتی

الماس گام زنی
الماس گام زنی
02166731428
 • انتخاب صفحات
 • 1
 • 2
 • 3
نمایندگی ها

تجهیز ابزار دقیق آسیمتو
ASIMETO | آسیمتو
تجهیز ابزار دقیق آسیمتو

محصولات ثبت شده
  I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
  تاسیسات ساختمانی | برق ساختمان | خدمات ساختمانی
  نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
  کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
  Copyright 2024 - All rights reserved