Select Language
ENGLISH | PERSIAN
لوازم اندازه گیری

کمیت، دیمانسیون و لوازم اندازه گیری

از ابزار آلات و لوازم اندازه گیری برای محاسبه میزان کمیت های مختلف استفاده میشود. کمیت بیانگر ماهیت محاسبه میزان اسمی است که عناوین مختلفی داشته و هر کمیت یک دیمانسیون دارد. به عنوان مثال جرم یک کمیت است که واحد و یا دیمانسیون آن کیلوگرم، گرم، تن و غیره است. این در حالی است که آنچه در عرف برای جرم اندازه گیری میشود وزن است که یک نیرو بوده و واحد آن کیلوگرم نیست بلکه پوند در دستگاه انگلیسی و نیوتن در دستگاه بین المللی است.

کمیت های دیگری که اندازه گیری آنها بسیار مرسوم است عبارتند از:
طول که لوازم اندازه گیری مرتبط با آن بسته به ابعاد گاهی خط کش ، گاهی متر و غیره می باشد. برای اندازه گیری طول های بسیار کوچک از کلیس استفاده میشود که خود کلیس ها هم میتوانند الکتریکی و مکانیکی باشند. لوازم اندازه گیری بسیار دقیقتری نیز برای ابعاد میکروسکوپی میکروتر ها وجود دارند.

فشار که بسته به اینکه فشار حاصل از وزن باشد و بیشتر به تنش معروف است و حاصل نیرو وارد بر سطح است و فشار سیالات که به همان فشار معروف است و لوازم اندازه گیری مرتبط با آن فشار سنج و یا گیج است.

نیرو که لوازم اندازه گیری آن در وافع همان وزنه ها در شکل های مختلف هستند و انواع نیرو سنج ها

دما: دما در واقع معیاری برای محاسبه کمیت گرما است که وسیله اندازه گیری آن دما سنج است. دیمانسیون اندازه گیری حرارت و گرما درواقع در سیستم بین المللی کلوین می باشد.

واحد های مختلف لوازم اندازه گیری

به دلیل تفاوت دیمانسیون بین سیستم بین المللی و انگلیسی بسیاری از ابزار آلات اندازه گیری چند بعدی کالیبره میشوند. این امر در محاسبات طول که ابعاد بالاتر آن متر در دستگاه بین المللی و فوت در دستگاه انگلیسی است و ابعاد کوچکتر آن که سانتی متر و میلی متر در دستگاه بین المللی و اینچ در دستگاه انگلیسی است بر روی متر ها و خط کش ها قابل مشاهده است. در تبدیل واحد های اندازه گیری هر فوت معادل 30.48 سانتی متر و 12 اینچ است و هر اینچ 2.54 سانتی متر است.

طول
در دستگاه بین المللی کیلومتر، متر، سانتی متر و میلیمتر
در دستگاه انگلیسی آمریکایی مایل، فوت، اینچ
1مایل=1.6 کیلومتر
1 فوت=30.48 سانتی متر
1فوت=12اینچ
1 اینچ=2.54سانتی متر

زاویه
در ابزار آلات اندازه گیری زاویه
در محاسبات مهندسی معمولا رادیان
پی رادیان=180 درجه

جرم
1کیلوگرم=2.2پوند

فشار
1اتمسفر=1.01بار
1بار = 100000 پاسکال

اندازه گیری طول در ابعاد بزرگتر در دستگاه بین المللی با کیلومتر و سیستم انگلیسی آمریکایی با مایل معرفی شده که هر مایل 1.6 کیلومتر است. این در حالی است که برای قوت های مختلف ابعاد در دستگاه انگلیسی دیمانسیون های دیگری نیز تعریف شده اند. مثلا برای مساحت دیمانسیون یارد و یا ایکر را داریم.
برای کمیت های مختلف دیگر نیز لوازم اندازه گیری با دیمانسیون های مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال برخی فشار سنج ها بر مبنای اتمسفر کالیبره شده اند، برخی بار و برخی که با فشار های بسیار پایینی سر و کار دارند با پاسکال.

دقت لوازم اندازه گیری

بسته به نوع کاربری لوازم اندازه گیری دقت آنها نیر متفاوت است. به عنوان مثال برای کاربری معمول صنعتی در ابعاد کوچک استفاده از کلیس مرسوم است که دقت آن تا دهم و گاهی صدم میلیمتر است. این در حالی است که در صنایع حساس تر و در صنایع نظامی از لوازم اندازه گیری دقیق تری که تا میکرو متر را نیز نشان میدهد استفاده میشود. بعضی از این ابزارها به اندازه ای دقیق هستند که برای اقدام به خرید آنها نیاز به مجوز بوده و بسیاری از کشورهای پیشرفته فروش این نوع ابزار آلات اندازه گیری دقیق را محدود کرده و حتی در مواردی دقت لوازم اندازه گیری و ضرافت کار جزو افتخارات صنایع یک کشور محسوب میشود.

مقالات و اطلاعات فنی

کمیت، دیمانسیون و لوازم اندازه گیری

از ابزار آلات و لوازم اندازه گیری برای محاسبه میزان کمیت های مختلف استفاده میشود. کمیت بیانگر ماهیت محاسبه میزان اسمی است که عناوین مختلفی داشته و هر کمیت یک دیمانسیون دارد. به عنوان مثال جرم یک کمیت است که واحد و یا دیمانسیون آن کیلوگرم، گرم، تن و غیره است. این در حالی است که آنچه در عرف برای جرم اندازه گیری میشود وزن است که یک نیرو بوده و واحد آن کیلوگرم نیست بلکه پوند در دستگاه انگلیسی و نیوتن در دستگاه بین المللی است.

کمیت های دیگری که اندازه گیری آنها بسیار مرسوم است عبارتند از:
طول که لوازم اندازه گیری مرتبط با آن بسته به ابعاد گاهی خط کش ، گاهی متر و غیره می باشد. برای اندازه گیری طول های بسیار کوچک از کلیس استفاده میشود که خود کلیس ها هم میتوانند الکتریکی و مکانیکی باشند. لوازم اندازه گیری بسیار دقیقتری نیز برای ابعاد میکروسکوپی میکروتر ها وجود دارند.

فشار که بسته به اینکه فشار حاصل از وزن باشد و بیشتر به تنش معروف است و حاصل نیرو وارد بر سطح است و فشار سیالات که به همان فشار معروف است و لوازم اندازه گیری مرتبط با آن فشار سنج و یا گیج است.

نیرو که لوازم اندازه گیری آن در وافع همان وزنه ها در شکل های مختلف هستند و انواع نیرو سنج ها

دما: دما در واقع معیاری برای محاسبه کمیت گرما است که وسیله اندازه گیری آن دما سنج است. دیمانسیون اندازه گیری حرارت و گرما درواقع در سیستم بین المللی کلوین می باشد.

واحد های مختلف لوازم اندازه گیری

به دلیل تفاوت دیمانسیون بین سیستم بین المللی و انگلیسی بسیاری از ابزار آلات اندازه گیری چند بعدی کالیبره میشوند. این امر در محاسبات طول که ابعاد بالاتر آن متر در دستگاه بین المللی و فوت در دستگاه انگلیسی است و ابعاد کوچکتر آن که سانتی متر و میلی متر در دستگاه بین المللی و اینچ در دستگاه انگلیسی است بر روی متر ها و خط کش ها قابل مشاهده است. در تبدیل واحد های اندازه گیری هر فوت معادل 30.48 سانتی متر و 12 اینچ است و هر اینچ 2.54 سانتی متر است.

طول
در دستگاه بین المللی کیلومتر، متر، سانتی متر و میلیمتر
در دستگاه انگلیسی آمریکایی مایل، فوت، اینچ
1مایل=1.6 کیلومتر
1 فوت=30.48 سانتی متر
1فوت=12اینچ
1 اینچ=2.54سانتی متر

زاویه
در ابزار آلات اندازه گیری زاویه
در محاسبات مهندسی معمولا رادیان
پی رادیان=180 درجه

جرم
1کیلوگرم=2.2پوند

فشار
1اتمسفر=1.01بار
1بار = 100000 پاسکال

اندازه گیری طول در ابعاد بزرگتر در دستگاه بین المللی با کیلومتر و سیستم انگلیسی آمریکایی با مایل معرفی شده که هر مایل 1.6 کیلومتر است. این در حالی است که برای قوت های مختلف ابعاد در دستگاه انگلیسی دیمانسیون های دیگری نیز تعریف شده اند. مثلا برای مساحت دیمانسیون یارد و یا ایکر را داریم.
برای کمیت های مختلف دیگر نیز لوازم اندازه گیری با دیمانسیون های مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال برخی فشار سنج ها بر مبنای اتمسفر کالیبره شده اند، برخی بار و برخی که با فشار های بسیار پایینی سر و کار دارند با پاسکال.

دقت لوازم اندازه گیری

بسته به نوع کاربری لوازم اندازه گیری دقت آنها نیر متفاوت است. به عنوان مثال برای کاربری معمول صنعتی در ابعاد کوچک استفاده از کلیس مرسوم است که دقت آن تا دهم و گاهی صدم میلیمتر است. این در حالی است که در صنایع حساس تر و در صنایع نظامی از لوازم اندازه گیری دقیق تری که تا میکرو متر را نیز نشان میدهد استفاده میشود. بعضی از این ابزارها به اندازه ای دقیق هستند که برای اقدام به خرید آنها نیاز به مجوز بوده و بسیاری از کشورهای پیشرفته فروش این نوع ابزار آلات اندازه گیری دقیق را محدود کرده و حتی در مواردی دقت لوازم اندازه گیری و ضرافت کار جزو افتخارات صنایع یک کشور محسوب میشود.

فقط نمایش محصولات نمایش
صادر کننده تولید کننده اعضای ویژه دسته بندی
جنوب‌ تهران 5 مرکزی تهران 9انتخاب شهر
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66733276
02166733276

هامون صنعت فروش لوازم اندازه گیری

تهیه وتوزیع ابزارالات و لوازم اندازه گیری, ابزارالات تراشکاری CNC-NC و همچنین لوازم ایمنی از قبیل کولیس ,میکرومتر , مته کارباید , فرزانگشتی کارباید , قلاویز ماشینی و دستی , حدیده , کولت فشنگی , مته , سه نظام وچهار نظام , اینسرت تراشکاری , هلدر و کفتراش , سنگ ساب و برش , الکترود جوشکاری , اچارالات مکانیکی و صنعتی , لباس کار , دستکش , ماسک , کفش ایمنی , فرزانگشتی , فرز فرم , گیره , ابزار برقی از نوع دریل , سشوار , سنگ انگشتی , مینی سنگ , کارواش , جاروبرقی صنعتی , دستگاه جوش , گردبر استیل , گردبر اهن , گردبر چوب و انواع ابزارهای خاص صنعتی

قلاویز ماشینی
Iran 021-66733276
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66758142
021-66758144

گسترش صنعت فروش لوازم اندازه گیری

گسترش صنعت مرکز فروش و پخش لوازم تراشکاری و قالبسازی ابزار اندازه گیری دقیق، گیج های کنترل کیفیت، ابزار های تراش، فرز CNC - NC

میکرومتر
Iran 021-66758142
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
-مرکزی تهران
66756188
021-89771618

آریسمان ابزار فروش لوازم اندازه گیری

آریسمان ابزار تهیه و پخش کلیه لوازم تراشکاری و اندازه گیری و قالبسازی پحش فرزهای انگشتی تمام الماس با بهترین کیفیت 66752463

آریسمان ابزار
66756188
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
- جنوب‌ تهران
021-66754720
021-66754721

ابزارتراش سبلان

ابزار تراش سبلان زمینه فعالیت: عرضه کننده محصولات تراشکاری ، قالبسازی ، اندازه گیری و صنعتی

ابزار تراشکاری
021-66754720
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
- جنوب‌ تهران
021-66758397
021-66758398

ابزار فنی و حرفه ای یکتا

فروشگاه آنلاین صنعت آوران با در اختیار داشتن کادری مجرب در داخل و خارج کشور آماده ارائه خدمات متمایزی در عرصه واردات ابزار آلات صنعتی می باشد. روابط حسنه این فروشگاه با تجار کشور های ایلات متحده امریکا.انگلیس.آلمان.فرانسه.ژاپن .چین و امارات متحده غربی و توانایی خاصی به وجود اورده که به راحتی نه تنها ابزار آلات عمومی بلکه ابزار آلات صنعتی.تراشکاری.قالبسازی.اندازه گیره های دقیق .جوشکاری.الکترودهای آلیاژی خاص را نیز به راحتی وارد کشورمان کرده و به مضرف کننده تحویل نماید.

ابزار تراشکاری
021-66758397
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
-آذربايجان شرقي
04134452401
04134472362

تراش ابزار باکو عرضه لوازم اندازه گیری

ابزار باکو بورس ابزار آلات تراشکاری و صنعتی ،آماده اراده خدمات و تجهیز ابزار آلات لازم برای صنایع و واحد های تولیدی و صنعتی و قالب سازی. ابزار آلات تراشکاری ،ابزارآلات اندازه گیری و ابزارهای برقی و دستی با برندهای معتبر و قیمت مناسب.الماس های جوشی در سایزهای مختلف.انواع هلدر.انواع قلاویز.انواع هدیده.انواع مته دنباله ساده و مرس روسی.انواع کف تراش.انواع قیراط

ابزار تراشکاری
04134452401
[تولید کننده, ]
mohamad.shadmehr-مرکزی تهران
021-66752783
021-66753860

تکنوتراش شادمهر عرضه لوازم اندازه گیری

تکنوتراش شادمهر این مجموعه با در اختیار داشتن فروشگاه حقیقی و مجازی در زمینه تهیه و توزیع انواع ملزومات صنعتی شامل انواع فرز الماس TUP TOOL مته های تمام الماس TUP TOOL انواع فرز تی و تیغ فرز انگشتی تی شکل انواع فرز خورشیدی و فرز جناقی انواع فرز دم چلچله و چتری مته های HSS و کبالت انواع ابزار آلات دستی انواع لوازم اندازه گیری دقیق کلیه ابزار آلات تراشکاری تمامی اینسرت ها با برند سندویک سیکو و غیره انواع لوازم جوش وبرش تمامی سنگ های برش و ساب تیغ اره نواری و آتشی برای بهتر دین محصولات ما به فروشگاه آنلاین ما مراجع فرمایید : www.abzarforooshan.com

انواع سنگ برش وساب
mohamad.shadmehr 021-66752783
[وارد کننده, عمده فروش, ]
- جنوب‌ تهران
021-66755535-66719390-66724160
021-66755534

تراش ابزار هارت متال عرضه لوازم اندازه گیری

هارت متال وارد کننده انواع ابزار آلات تراشکاری و قالب سازی، انواع مته ،انواع حدیده و قلاویز ،انواع هلدر تراشکاری، اینسرت تراش، و فرز و انواع مختلف سه نظام و چهار نظام

الماس گام زنی
021-66755535-66719390-66724160
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
-مرکزی تهران
021-66704322-66723503
021-66723503

فروشگاه اطمینان عرضه لوازم اندازه گیری

فروشگاه اطمینان تولید کننده و توزیع کننده انواع نگهدارنده ها با برند تجاری BOS از قبیل:انواع هلدرهای داخل تراش، هلدرهای روتراش، هلدرهای برشی رو تراشی، هلدرهای برشی رو تراشی ، هلدر شیارزنی، یودرل، کاتریج، انگشتی الماس خور، کفتراش، انواع هلدرهای سفارشی و خاص و... با مارک BOS‌ آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به همکاران، شرکتها و کارگاههای محترم اعلام مینماید.

فرز
021-66704322-66723503
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
- جنوب‌ تهران
021-66724835
02166724576

صنعت سایش امامی

صنعت سایش امامی تهیه کننده و توزیع کننده لوازم تراشکاری، قالبسازی، لوازم اندازه گیری و لوازم ایمنی ابزار تراشکاری و قالبسازی و فرزکاری و اندازه گیری دقیق فروش انواع الماس تراشکاری-مته-قلاویز-فرز انگشتی-الماس گام زنی-فرز انگشتی الماس-فرز کارباید-برقو دستی تراشکاری-برقو ماشینی تراشکاری-قلاویز ماشینی-قلاویز دستی-مورس مته-مته کبالت دار-مته ته مورس-کلاهک چاک دار-سنگ انگشتی-فرز فرم الماس-فرز فرم-دنباله مته-فرز پولکی-فرز اره ای-فرز تی-مته خزینه-مته گاندریل-هلدر تراشکاری-فرز اره ای الماس-الماس آلومینیوم تراش-هلدر بالنویز-الماس بالنویز-مته مرغک-مته گل پیچ آلن-حدیده-مته شیشه-گرد بر آهن-گرد بر دریل مگنت-صفحه سنگ ساب-صفحه سنگ برش-فرز انگشتی خشن-فرز انگشتی ردیوس-مته برقو-مته آهن-مته سنتر-قلاویز هلی کوئل-فنر هلی کوئل-قلاویز فرمینگ-قلاویز مارپیچ-برقو کونیک-فرز غلطکی-فرز دم چلچله-فرز خورشیدی-فرز ناخنی-سه نظام-سه نظام اتومات-سه نظام آچاری-سه نظام دستگاه تراش-چهار نظام دستگاه تراش-مرغک گردان-مرغک ثابت-مرغک کله گاوی-نیم مرغک-اینسرت تراشکاری-کولیس-کولیس دیجیتال-کولیس عقربه ای-کولیس پایه دار-میکرومتر-میکرومتر دیجیتال-میکرومتر سه فک-گیج بلوک-ورق سنج-هد بورینگ-قلاویز کن-کولت فشنگی-ابزار گیر-مته گیر-ابزارcnc-گیج داخل سیلندر-کولیس دنده-تیغچه-دریل مگنت-تیغ اره-صفحه صافی-زاویه یاب سه تکه-گیج برو نرو-گیج رینگی-گیج توپی-گیج رینگی و توپی-کلاچ قلاویز کن-خط کش دیجیتال-تراز صنعتی-شابلون دنده-گیج راپورتر-ضخامت سنج-ساعت اندیکاتور-ساعت شیطانکی-میکرومتر عمق سنج-بور گیج-پایه ساعت-گونیا-مولتی اسپیندل-هلدر کیوکات-هلدر برش-کف تراش-الکترود جوشکاری-سنگCBN ,... w

فرز کارباید*فرز الماس
021-66724835
[تولید کننده, ]
-مرکزی تهران
021-66734139
021-66744543

سخت ابزار آریا

سخت ابزار آریا وارد کننده، تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری، قالب سازی، لوازم اندازه گیری و لوازم CN-CNC

گیج توپی و رینگی
021-66734139
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
-مرکزی تهران
021-66726664-66715220
021-66726733

تکنیکال صنعت پخش لوازم اندازه گیری

تکنیکال صنعت ارائه و فروش انواع لوازم و ابزار آلات تراشکاری الماس های تعویض شو ،جوشی ،برش ،شیار،ویدیا ،zcc،سندویک انواع فرزفرز انگشتی کارباید ،کبالتدار، معمولی ،فرم ،چتری، بالنوز مدول هاپ با مارکهای غربی ،چینی، cvs،HD،HGT،LINIX،CMT،FETEH،BIAX انواع مته مته کونیک ، گرد ،اعشاری،مته الماس صنعتی ، مته الماسه دیوار ،گرانیت و مته گردبر با برندهای ورکو ، آلمانی، انگلیس، توربور ، روسی SUS تایوان

هلدر روتراش و داخل تراش
021-66726664-66715220
[تولید کننده, عمده فروش, ]
-مرکزی تهران
021-66795968-66804173
021-66796821

ابزار آرین پخش لوازم اندازه گیری

ابزار آرین تهیه و توزیع کلیه ابزارهای تراشکاری و قالبسازی . cnc,لوازم اندازه گیری وسوراخکاری فرزهای کارباید high speed cutting واردات انواع ماشین های ابزار از اروپا

انواع اینسرت و فرزهای الماس
021-66795968-66804173
[تولید کننده, ]
-مرکزی تهران
021-66721237
021-66749841

پخش ابزار999 پخش لوازم اندازه گیری

بورس انواع ابزارالات صنعتی و تراشکاری ساختمانی و لوازم اندازه گیری

انواع کف تراش و ابزارگیر
021-66721237
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
- جنوب‌ تهران
021-66714840 - 66701973
021-66706817

بازرگانی جعفر اسماعیلی پخش لوازم اندازه گیری

بازرگانی جعفر اسماعیلی وارد کننده و فروشنده ابزار آلات برش، ابزار آلات تراشکاری و براده برداری

ابزار آلات تراشکاری
021-66714840 - 66701973
 • انتخاب صفحات
 • 1
نمایندگی ها

گسترش صنعت
ASIMETO | آسیمتو
گسترش صنعت

محصولات ثبت شده
  I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
  نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
  GOOGLE+ | FACEBOOK
  کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
  © Copyright 2018 - All rights reserved