Select Language
ENGLISH | PERSIAN
لوازم اندازه گیری

کمیت، دیمانسیون و لوازم اندازه گیری

از ابزار آلات و لوازم اندازه گیری برای محاسبه میزان کمیت های مختلف استفاده میشود. کمیت بیانگر ماهیت محاسبه میزان اسمی است که عناوین مختلفی داشته و هر کمیت یک دیمانسیون دارد. به عنوان مثال جرم یک کمیت است که واحد و یا دیمانسیون آن کیلوگرم، گرم، تن و غیره است. این در حالی است که آنچه در عرف برای جرم اندازه گیری میشود وزن است که یک نیرو بوده و واحد آن کیلوگرم نیست بلکه پوند در دستگاه انگلیسی و نیوتن در دستگاه بین المللی است.

کمیت های دیگری که اندازه گیری آنها بسیار مرسوم است عبارتند از:
طول که لوازم اندازه گیری مرتبط با آن بسته به ابعاد گاهی خط کش ، گاهی متر و غیره می باشد. برای اندازه گیری طول های بسیار کوچک از کلیس استفاده میشود که خود کلیس ها هم میتوانند الکتریکی و مکانیکی باشند. لوازم اندازه گیری بسیار دقیقتری نیز برای ابعاد میکروسکوپی میکروتر ها وجود دارند.

فشار که بسته به اینکه فشار حاصل از وزن باشد و بیشتر به تنش معروف است و حاصل نیرو وارد بر سطح است و فشار سیالات که به همان فشار معروف است و لوازم اندازه گیری مرتبط با آن فشار سنج و یا گیج است.

نیرو که لوازم اندازه گیری آن در وافع همان وزنه ها در شکل های مختلف هستند و انواع نیرو سنج ها

دما: دما در واقع معیاری برای محاسبه کمیت گرما است که وسیله اندازه گیری آن دما سنج است. دیمانسیون اندازه گیری حرارت و گرما درواقع در سیستم بین المللی کلوین می باشد.

واحد های مختلف لوازم اندازه گیری

به دلیل تفاوت دیمانسیون بین سیستم بین المللی و انگلیسی بسیاری از ابزار آلات اندازه گیری چند بعدی کالیبره میشوند. این امر در محاسبات طول که ابعاد بالاتر آن متر در دستگاه بین المللی و فوت در دستگاه انگلیسی است و ابعاد کوچکتر آن که سانتی متر و میلی متر در دستگاه بین المللی و اینچ در دستگاه انگلیسی است بر روی متر ها و خط کش ها قابل مشاهده است. در تبدیل واحد های اندازه گیری هر فوت معادل 30.48 سانتی متر و 12 اینچ است و هر اینچ 2.54 سانتی متر است.

طول
در دستگاه بین المللی کیلومتر، متر، سانتی متر و میلیمتر
در دستگاه انگلیسی آمریکایی مایل، فوت، اینچ
1مایل=1.6 کیلومتر
1 فوت=30.48 سانتی متر
1فوت=12اینچ
1 اینچ=2.54سانتی متر

زاویه
در ابزار آلات اندازه گیری زاویه
در محاسبات مهندسی معمولا رادیان
پی رادیان=180 درجه

جرم
1کیلوگرم=2.2پوند

فشار
1اتمسفر=1.01بار
1بار = 100000 پاسکال

اندازه گیری طول در ابعاد بزرگتر در دستگاه بین المللی با کیلومتر و سیستم انگلیسی آمریکایی با مایل معرفی شده که هر مایل 1.6 کیلومتر است. این در حالی است که برای قوت های مختلف ابعاد در دستگاه انگلیسی دیمانسیون های دیگری نیز تعریف شده اند. مثلا برای مساحت دیمانسیون یارد و یا ایکر را داریم.
برای کمیت های مختلف دیگر نیز لوازم اندازه گیری با دیمانسیون های مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال برخی فشار سنج ها بر مبنای اتمسفر کالیبره شده اند، برخی بار و برخی که با فشار های بسیار پایینی سر و کار دارند با پاسکال.

دقت لوازم اندازه گیری

بسته به نوع کاربری لوازم اندازه گیری دقت آنها نیر متفاوت است. به عنوان مثال برای کاربری معمول صنعتی در ابعاد کوچک استفاده از کلیس مرسوم است که دقت آن تا دهم و گاهی صدم میلیمتر است. این در حالی است که در صنایع حساس تر و در صنایع نظامی از لوازم اندازه گیری دقیق تری که تا میکرو متر را نیز نشان میدهد استفاده میشود. بعضی از این ابزارها به اندازه ای دقیق هستند که برای اقدام به خرید آنها نیاز به مجوز بوده و بسیاری از کشورهای پیشرفته فروش این نوع ابزار آلات اندازه گیری دقیق را محدود کرده و حتی در مواردی دقت لوازم اندازه گیری و ضرافت کار جزو افتخارات صنایع یک کشور محسوب میشود.

مقالات و اطلاعات فنی

کمیت، دیمانسیون و لوازم اندازه گیری

از ابزار آلات و لوازم اندازه گیری برای محاسبه میزان کمیت های مختلف استفاده میشود. کمیت بیانگر ماهیت محاسبه میزان اسمی است که عناوین مختلفی داشته و هر کمیت یک دیمانسیون دارد. به عنوان مثال جرم یک کمیت است که واحد و یا دیمانسیون آن کیلوگرم، گرم، تن و غیره است. این در حالی است که آنچه در عرف برای جرم اندازه گیری میشود وزن است که یک نیرو بوده و واحد آن کیلوگرم نیست بلکه پوند در دستگاه انگلیسی و نیوتن در دستگاه بین المللی است.

کمیت های دیگری که اندازه گیری آنها بسیار مرسوم است عبارتند از:
طول که لوازم اندازه گیری مرتبط با آن بسته به ابعاد گاهی خط کش ، گاهی متر و غیره می باشد. برای اندازه گیری طول های بسیار کوچک از کلیس استفاده میشود که خود کلیس ها هم میتوانند الکتریکی و مکانیکی باشند. لوازم اندازه گیری بسیار دقیقتری نیز برای ابعاد میکروسکوپی میکروتر ها وجود دارند.

فشار که بسته به اینکه فشار حاصل از وزن باشد و بیشتر به تنش معروف است و حاصل نیرو وارد بر سطح است و فشار سیالات که به همان فشار معروف است و لوازم اندازه گیری مرتبط با آن فشار سنج و یا گیج است.

نیرو که لوازم اندازه گیری آن در وافع همان وزنه ها در شکل های مختلف هستند و انواع نیرو سنج ها

دما: دما در واقع معیاری برای محاسبه کمیت گرما است که وسیله اندازه گیری آن دما سنج است. دیمانسیون اندازه گیری حرارت و گرما درواقع در سیستم بین المللی کلوین می باشد.

واحد های مختلف لوازم اندازه گیری

به دلیل تفاوت دیمانسیون بین سیستم بین المللی و انگلیسی بسیاری از ابزار آلات اندازه گیری چند بعدی کالیبره میشوند. این امر در محاسبات طول که ابعاد بالاتر آن متر در دستگاه بین المللی و فوت در دستگاه انگلیسی است و ابعاد کوچکتر آن که سانتی متر و میلی متر در دستگاه بین المللی و اینچ در دستگاه انگلیسی است بر روی متر ها و خط کش ها قابل مشاهده است. در تبدیل واحد های اندازه گیری هر فوت معادل 30.48 سانتی متر و 12 اینچ است و هر اینچ 2.54 سانتی متر است.

طول
در دستگاه بین المللی کیلومتر، متر، سانتی متر و میلیمتر
در دستگاه انگلیسی آمریکایی مایل، فوت، اینچ
1مایل=1.6 کیلومتر
1 فوت=30.48 سانتی متر
1فوت=12اینچ
1 اینچ=2.54سانتی متر

زاویه
در ابزار آلات اندازه گیری زاویه
در محاسبات مهندسی معمولا رادیان
پی رادیان=180 درجه

جرم
1کیلوگرم=2.2پوند

فشار
1اتمسفر=1.01بار
1بار = 100000 پاسکال

اندازه گیری طول در ابعاد بزرگتر در دستگاه بین المللی با کیلومتر و سیستم انگلیسی آمریکایی با مایل معرفی شده که هر مایل 1.6 کیلومتر است. این در حالی است که برای قوت های مختلف ابعاد در دستگاه انگلیسی دیمانسیون های دیگری نیز تعریف شده اند. مثلا برای مساحت دیمانسیون یارد و یا ایکر را داریم.
برای کمیت های مختلف دیگر نیز لوازم اندازه گیری با دیمانسیون های مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال برخی فشار سنج ها بر مبنای اتمسفر کالیبره شده اند، برخی بار و برخی که با فشار های بسیار پایینی سر و کار دارند با پاسکال.

دقت لوازم اندازه گیری

بسته به نوع کاربری لوازم اندازه گیری دقت آنها نیر متفاوت است. به عنوان مثال برای کاربری معمول صنعتی در ابعاد کوچک استفاده از کلیس مرسوم است که دقت آن تا دهم و گاهی صدم میلیمتر است. این در حالی است که در صنایع حساس تر و در صنایع نظامی از لوازم اندازه گیری دقیق تری که تا میکرو متر را نیز نشان میدهد استفاده میشود. بعضی از این ابزارها به اندازه ای دقیق هستند که برای اقدام به خرید آنها نیاز به مجوز بوده و بسیاری از کشورهای پیشرفته فروش این نوع ابزار آلات اندازه گیری دقیق را محدود کرده و حتی در مواردی دقت لوازم اندازه گیری و ضرافت کار جزو افتخارات صنایع یک کشور محسوب میشود.

فقط نمایش محصولات نمایش
صادر کننده تولید کننده اعضای ویژه دسته بندی
جنوب‌ تهران 6 مرکزی تهران 17انتخاب شهر
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66756545
۰۲۱-۶۶۷۵۶۵۴۶

دقیق ابزار سالیان فروش لوازم اندازه گیری

مهندسی دقیق ابزار سالیان گروه مهندسی سالیان دقیق ابزار سالیان در سال ۱۳۸۲ با هدف تامین ابزار آلات اندازه گیری ابعادی ، براده برداری ، تراشکاری ، قالبسازی و ایمنی به عرصه ارائه ابزار آلات وارد گردید. این مجموعه با بهره وری از کادری مجرب ، آماده معرفی و ارائه کالاهای مورد نیاز صنعت و صنعتگران می باشد. گروه مهندسی سالیان در زمینه ابزار آلات اندازه گیری ابعادی ، وارد کننده اصلی برند میتوتویو ژاپنMITUTOYO میتوتیو می باشد که تمامی ابزار آلات تولیدی این برند با ضمانت اصل بودن کالا ارائه می گردد. در خصوص ابزار آلات براده برداری ، تراشکاری و ایمنی نیز دارای طیف وسیعی از محصولات با برند های پر توان و معتبر دنیا از جمله گورینگ آلمانGuhring که در لیست محصولات این شرکت به همراه کاتالوگ آماده عرضه می باشند. با توجه به کادر بازرگانی پیشرو این شرکت ، واردات اقلام صنعتی خاص نیز جزو قابلیت های این شرکت می باشد که توانایی های خود را به صورت عملی نمایان نموده است . شرکت سالیان ، در حال حاضر مشغول همکاری با شرکت های بزرگ خودرویی، نفت ، پتروشیمی ، صنایع نظامی ، لوازم خانگی ، کشتی سازی و سیمان می باشد. تمامی هدف و تمرکز مجموعه سالیان ، ارائه محصولات با کیفیت بالا و کاهش هزینه ها ی صنعت و مشتریان می باشد و اولویت کاری خود را رضایت مشتری تعریف نموده ایم.

میکرومتر دیجیتال ۱۰۰-۷۵ میلیمتر
Iran 021-66756545
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276
02166709253

هامون صنعت فروش لوازم اندازه گیری

تهیه وتوزیع ابزارالات و لوازم اندازه گیری, ابزارالات تراشکاری CNC-NC و همچنین لوازم ایمنی از قبیل کولیس ,میکرومتر , مته کارباید , فرزانگشتی کارباید , قلاویز ماشینی و دستی , حدیده , کولت فشنگی , مته , سه نظام وچهار نظام , اینسرت تراشکاری , هلدر و کفتراش , سنگ ساب و برش , الکترود جوشکاری , اچارالات مکانیکی و صنعتی , لباس کار , دستکش , ماسک , کفش ایمنی , فرزانگشتی , فرز فرم , گیره , ابزار برقی از نوع دریل , سشوار , سنگ انگشتی , مینی سنگ , کارواش , جاروبرقی صنعتی , دستگاه جوش , گردبر استیل , گردبر اهن , گردبر چوب و انواع ابزارهای خاص صنعتی

قلاویز ماشینی
Iran 021-66709253 021-66733276
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
Iran-مرکزی تهران
021-66758142
021-66758144

گسترش صنعت فروش لوازم اندازه گیری

گسترش صنعت مرکز فروش و پخش لوازم تراشکاری و قالبسازی ابزار اندازه گیری دقیق، گیج های کنترل کیفیت، ابزار های تراش، فرز CNC - NC

میکرومتر
Iran 021-66758142
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
-مرکزی تهران
021-66722274
021-66752293

ابزار عرش محمد عرضه لوازم اندازه گیری

نماینده پخش انواع کولیس LG GUANGLU انواع میکرومتر QLR انواع مته TG انواع سه نظام دریل FLYEAGLE انواع تیغچه TG قلاویز ماشینی FEIDA انواع قلاویز دستی ADOLAN

مته کبالت
021-66722274
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
- جنوب‌ تهران
021-66724835
02166724576

صنعت سایش امامی عرضه لوازم اندازه گیری

صنعت سایش امامی تهیه کننده و توزیع کننده لوازم تراشکاری، قالبسازی، لوازم اندازه گیری و لوازم ایمنی ابزار تراشکاری و قالبسازی و فرزکاری و اندازه گیری دقیق فروش انواع الماس تراشکاری-مته-قلاویز-فرز انگشتی-الماس گام زنی-فرز انگشتی الماس-فرز کارباید-برقو دستی تراشکاری-برقو ماشینی تراشکاری-قلاویز ماشینی-قلاویز دستی-مورس مته-مته کبالت دار-مته ته مورس-کلاهک چاک دار-سنگ انگشتی-فرز فرم الماس-فرز فرم-دنباله مته-فرز پولکی-فرز اره ای-فرز تی-مته خزینه-مته گاندریل-هلدر تراشکاری-فرز اره ای الماس-الماس آلومینیوم تراش-هلدر بالنویز-الماس بالنویز-مته مرغک-مته گل پیچ آلن-حدیده-مته شیشه-گرد بر آهن-گرد بر دریل مگنت-صفحه سنگ ساب-صفحه سنگ برش-فرز انگشتی خشن-فرز انگشتی ردیوس-مته برقو-مته آهن-مته سنتر-قلاویز هلی کوئل-فنر هلی کوئل-قلاویز فرمینگ-قلاویز مارپیچ-برقو کونیک-فرز غلطکی-فرز دم چلچله-فرز خورشیدی-فرز ناخنی-سه نظام-سه نظام اتومات-سه نظام آچاری-سه نظام دستگاه تراش-چهار نظام دستگاه تراش-مرغک گردان-مرغک ثابت-مرغک کله گاوی-نیم مرغک-اینسرت تراشکاری-کولیس-کولیس دیجیتال-کولیس عقربه ای-کولیس پایه دار-میکرومتر-میکرومتر دیجیتال-میکرومتر سه فک-گیج بلوک-ورق سنج-هد بورینگ-قلاویز کن-کولت فشنگی-ابزار گیر-مته گیر-ابزارcnc-گیج داخل سیلندر-کولیس دنده-تیغچه-دریل مگنت-تیغ اره-صفحه صافی-زاویه یاب سه تکه-گیج برو نرو-گیج رینگی-گیج توپی-گیج رینگی و توپی-کلاچ قلاویز کن-خط کش دیجیتال-تراز صنعتی-شابلون دنده-گیج راپورتر-ضخامت سنج-ساعت اندیکاتور-ساعت شیطانکی-میکرومتر عمق سنج-بور گیج-پایه ساعت-گونیا-مولتی اسپیندل-هلدر کیوکات-هلدر برش-کف تراش-الکترود جوشکاری-سنگCBN ,... w

فرز کارباید*فرز الماس
021-66724835
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
tarashsanat.rezaei-مرکزی تهران
021-66764058

تراش صنعت رضایی عرضه لوازم اندازه گیری

تراش صنعت رضایی درضمینه تهیه وتوزیع انواع ابزار الات تراشکاری وقالبسازی واندازه گیری وپنوماتیک وبادی فعالیت میکند وآماده همکاری با شرکت ها وکارگاه ها در اسرع وقت میباشد وآماده ارسال به تمام نقاط تهران وشهرستان ها

فرز کونیک
tarashsanat.rezaei 021-66764058
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
-مرکزی تهران
66756188
021-89771618

آریسمان ابزار

آریسمان ابزار تهیه و پخش کلیه لوازم تراشکاری و اندازه گیری و قالبسازی پحش فرزهای انگشتی تمام الماس با بهترین کیفیت 66752463

آریسمان ابزار
66756188
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
-مرکزی تهران
021-66732017

ماشین ابزار پیشرو

ماشین ابزار پیشرو | تامین و بورس انواع ابزار الات صنعتی و ابزار قالبسازی و ابزار تراشکاری و انواع ابزار قالب سازی تخصصی و انواع ابزار اندازه گیری . بورس انواع مته و فرز و قلاویز و اینسرت تراشکاری و سه نظام چهار نظام و مرغک گردان ماشین ابزار پیشرو آماده همکاری در خصوص تامین انواع ابزار الات با صنایع خودرو سازی و قالب سازی و نظامی .

اینسرت تراشکاری
021-66732017
[تولید کننده, ]
mohammadshadmehr-مرکزی تهران
02166753860
02166752783

ابزار فروشان پخش لوازم اندازه گیری

فروش انواع ابزار الاتراشکاری و الماس تراشکاری و اینسرت تراشکاری و حدیده و قلاویز تراشکاری این مجموعه با در اختیار داشتن فروشگاه حقیقی و مجازی در زمینه تهیه و توزیع انواع ملزومات صنعتی شامل انواع فرز الماس TUP TOOL مته های تمام الماس TUP TOOL انواع فرز تی و تیغ فرز انگشتی تی شکل انواع فرز خورشیدی و فرز جناقی انواع فرز دم چلچله و چتری مته های HSS و کبالت انواع ابزار آلات دستی انواع لوازم اندازه گیری دقیق کلیه ابزار آلات تراشکاری تمامی اینسرت ها با برند سندویک سیکو و غیره انواع لوازم جوش وبرش تمامی سنگ های برش و ساب تیغ اره نواری و آتشی برای بهتر دین محصولات ما به فروشگاه آنلاین ما مراجع فرمایید : www.abzarforooshan.com

انواع سنگ برش وساب
mohammadshadmehr 02166753860
[وارد کننده, عمده فروش, خرده فروش, ]
behradsanatpars- جنوب‌ تهران
021-66723241
021-66760897

بهرادصنعت پارس پخش لوازم اندازه گیری

بهراد صنعت پارس بورس ابزارالات صنعتی و واردکننده مستقیم ابزارآلات تراشکاری ، قالبسازی NC-CNC ولوازم اندازه گیری دقیق جوشکاری و برشکاری وکلیه خدمات صنعتی نماینده انحصاری شرکت TAIJENG تایوان

کفتراش 90درجه اینسرت خور
behradsanatpars 021-66723241
[وارد کننده, عمده فروش, ]
- جنوب‌ تهران
09123691065

ضایعات اینسرت تراشکاری پخش لوازم اندازه گیری

بهترین خریدار ضایعات الماس تراشکاری خرید نقدی ضایعات الماس تراشکاری خرید نقدی ضایعات الماس و لوازم تراشکاری قیمت روز ضایعات الماس و استعلام قیمت روز ضایعات الماس خرید از سراسر ایران به صورت نقدی با بالاترین پیشنهاد وارد کننده ابزار دستی و انواع نوک پیچ گوشتی و سر پیچ گوشتیانواع ابزار آلات تراشکاری و قالب سازی، انواع مته ،انواع حدیده و قلاویز ،انواع هلدر تراشکاری، اینسرت تراش، و فرز و انواع مختلف سه نظام و چهار نظام خرید ضایعات الماس تراشکاری فروش ضایعات الماس تراشکاری فروش ابزار دستی فروش نوک پیچ گوشتی

الماس گام زنی
09123691065
[صادر کننده, وارد کننده, تولید کننده, عمده فروش, خرده فروش, خدمات, ]
sanat_avaran- جنوب‌ تهران
021-66758397
021-66758398

ابزار فنی و حرفه ای یکتا پخش لوازم اندازه گیری

فروشگاه آنلاین صنعت آوران با در اختیار داشتن کادری مجرب در داخل و خارج کشور آماده ارائه خدمات متمایزی در عرصه واردات ابزار آلات صنعتی می باشد. روابط حسنه این فروشگاه با تجار کشور های ایلات متحده امریکا.انگلیس.آلمان.فرانسه.ژاپن .چین و امارات متحده غربی و توانایی خاصی به وجود اورده که به راحتی نه تنها ابزار آلات عمومی بلکه ابزار آلات صنعتی.تراشکاری.قالبسازی.اندازه گیره های دقیق .جوشکاری.الکترودهای آلیاژی خاص را نیز به راحتی وارد کشورمان کرده و به مضرف کننده تحویل نماید.

ابزار تراشکاری
sanat_avaran 021-66758397
 • انتخاب صفحات
 • 1
 • 2
نمایندگی ها

گسترش صنعت
ASIMETO | آسیمتو
گسترش صنعت

محصولات ثبت شده
  I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
  نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
  GOOGLE+ | FACEBOOK
  کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
  © Copyright 2020 - All rights reserved