نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 132679
دسته بندی محصولات

ایتالیا

 • یونیت دندانپزشکیV8
 • یونیت دندانپزشکی T5 EVO
 • یونیت دندانپزشکیT5

کره جنوبی

 • یونیت دندانپزشکی
 • یونیت دندانپزشکی
 • یونیت دندانپزشکی

چین

 • یونیت دندانپزشکی 2001-k24
 • یونیت دندانپزشکی8000-s
 • یونیت دندانپزشکی AL-398HF

فنلاند

 • یونیت دندانپزشکی FIMET

ایران

 • یونیت دندانپزشکی 3000 TGL
 • یونیت دندانپزشکی3000 TBL
 • یونیت دندانپزشکی3000 TB

یونیت دندانپزشکی آژاکس

یونیت دندانپزشکی آژاکس وارد کننده و ارائه کننده انواع یونیت دندانپزشکی در مدل های مختلف و تجهیزات مرتبط با یونیت دندانپزشکی

درباره یونیت دندانپزشکی آژاکس

یونیت دندانپزشکی آژاکس وارد کننده و ارائه کننده انواع یونیت دندانپزشکی شیلنگ از بالا،یونیت دندانپزشکی شیلنگ از پایین با آپشن های مختلف . یونیت دندانپزشکی کره ای ، یونیت دندانپزشکی ایتالیایی و یونیت دندانپزشکی ایرانی که هر یک با آپشن های مختلف و با رینج قیمت متنوع ارائه میشوند.

ﯾﻮﻧﯿﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

. ﯾﻮﻧﯿﺖ دندانپزشکی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻨﺴﺘﺮوﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮاش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
2. ﭼﺮاغ یونیت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Light
3. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮاﺷﻮار – ﻟﯿﻮان ﭘﺮﮐﻦ و ﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﺰاق ﮐﺶ
patient chair دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ .4
5. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر


یونیت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را دراﺧﺘﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮا
speed–high – ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ اﯾﺮﻣﻮﺗﻮر speed –low و ﭘﻮرآب وﻫﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ
ﺟﺮﻣﮕﯿﺮی و اﻟﮑﺘﺮوﺳﺮﺟﺮی و دﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﺖ ﮐﯿﻮر ﻫﻢ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﻮﻧﯿﺖ دندانپزشکی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﯾﻮﻧﯿﺖ دندانپزشکی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده و آب و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺪال ﻓﻌﺎل ﻣﯿﮕﺮدد اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺴﺘﺮوﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ وﭘﻮار آب وﻫﻮا ﺑﻪ ﯾﻮﻧﯿﺖ دندانپزشکی
ﺑﻪ دو زﯾﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
1. یونیت دندانپزشکی ﺷﯿﻠﻨﮓ از ﺑﺎﻻ
2. یونیت دندانپزشکی ﺷﯿﻠﻨﮓ آوﯾﺰ ﮐﻮﯾﻠﯽ ﯾﺎﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﯾﻮﻧﯿﺖ دندانپزشکی ﺷﯿﻠﻨﮓ از ﺑﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﺗﻮرﺑﯿﻦ واﯾﺮﻣﻮﺗﻮر و ﯾﺎ ﭘﻮار را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻄﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دردﺳﺘﺮس دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ واﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺳﻄﻮح ﯾﻮﻧﯿﺖ دندانپزشکی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ "
ﮐﺎﻣﻼ "ﺻﺎف و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﺮدد رﻧﮓ آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺨﺮب رﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﻼف ﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای
اﯾﻨﺴﺘﺮوﻣﻨﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
درﺑﺮﺧﯽ از ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .


ﭼﺮاغ یونیت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

ﭼﺮاغ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ وﺳﺮد وﻣﺘﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺪت ﻧﻮر درﯾﻮﻧﯿﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه
Reflector ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐ ﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎﯾﺪ از 8000-24000 ﻟﻮﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ وﻧﻮر ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه از ﭼﺮاغ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﯿﻂ دﻫﺎن را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ . ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ 10×15
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻮر ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و زرد رﻧﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط ﭼﺸﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣ ﯽ ﺷﻮد . از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﭼﺮاغ از ﻧﻮع ﮐﻮارﺗﺰ – ﻫﺎﻟﻮژن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻻﻣﭗ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺣﺒﺎب ﻻﻣﭗ ﺟﺪا " ﺧﻮدداری ﮔﺮدد . زﯾﺮا ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﻮارﺗﺰی ﺟﺬب ﺷﻮد وﺑﺎﺑﺨﺎر ﻫﺎﻟﻮژن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ ﻣﯽ ﺷﻮد .مقالات
لینک های خبری
نمایندگی ها
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2019 - All rights reserved