Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دسته بندی محصولات
پیشنهادها
نتایج جستجو برای قلاویز
فروش ابزار
Iran-مرکزی تهران
021-66769109

قلاویز

بورس انواع قلاویز های دستی .و قلاویز های ماشینی در سایز و دنده های مختلف .قلاویز ها در سایز .قلاویز 2/5،قلاویز 3.قلاویز 4.قلاویز دستی 5.قلاویز دستی 6.قلاویز دستی 8 .قلاویز دستی10.قلاویز دستی 12.قلاویز دستی 14.قلاویز دستی 16.قلاویز دستی 18.قلاویز دستی 20.قلاویز دستی 22.قلاویز دستی 24.قلاویز دستی 28.قلاویز دستی 30.وانواع قلاویز های دستی اینچی. قلاویز های میلیمتری .قلاویز های دنده ریز .قلاویز های دنده درشت .قلاویز های لوله .موجود می باشد .قلاویز های ماشینی هم در این سایز ها میباشند قلاویز ها در برنتد فرا یگوسلاوی .قلاویز ترکیه .قلاویز فنر .قلاویز هلکول .قلاویز المانی میباشد Image result for ‫قلاویز‬‎

تاست

قلاویز دستی دستی اینچ UNF و UNC و میلیمتر دنده ریزقلاویز دستی MF

قلاویز دستی UNF

قلاویز دستی 75/.*6

قلاویز دستی 28-4/1

قلاویز

قلاویز
قلاویز
فروش ابزار 021-66769109
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM2

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM2
قلاویز دستیM2
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM3

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM3
قلاویز دستیM3
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM4

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM4
قلاویز دستیM4
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM5

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM5
قلاویز دستیM5
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM6

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM6
قلاویز دستیM6
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM8

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM8
قلاویز دستیM8
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM10

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM10
قلاویز دستیM10
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM12

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM12
قلاویز دستیM12
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM14

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM14
قلاویز دستیM14
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM16

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM16
قلاویز دستیM16
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM18

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM18
قلاویز دستیM18
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM20

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM20
قلاویز دستیM20
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM22

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM22
قلاویز دستیM22
صنعت سایش امامی 021-66724835
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز دستیM24

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM24
قلاویز دستیM24
صنعت سایش امامی 021-66724835
دانش صنعت
Iran- جنوب‌ تهران
021-66721181

قلاویز دستیM24

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM24
قلاویز دستیM24
دانش صنعت 021-66721181
سنگ یوگسلاو
Iran- جنوب‌ تهران
021-66704746

قلاویز دستیM24

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM24
قلاویز دستیM24
سنگ یوگسلاو 021-66704746
سنگ یوگسلاو
Iran- جنوب‌ تهران
021-66704746

قلاویز دستیM22

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی نمره صفر آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند


الف- قلاویز پیشرو


این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.


ب- قلاویز میانرو


این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.


ج- قلاویز پسرو


این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کا

قلاویز دستیM22
قلاویز دستیM22
سنگ یوگسلاو 021-66704746
آریسمان ابزار
Iran-مرکزی تهران
66756188

قلاویز

واردات و تامین انواع قلاویز با سایزها و برندهای گوناگون
قلاویز میلیمتر و متریک *قلاوبزهای اینچی که شامل دسته های قلاوبزلوله*قلاویزآب*قلاویز ان پی تی یا قلاویز گاز*قلاویز BSP*قلاوبز G*قلاویز NPT*میشود.
همجنین انواع قلاویزهای دستی*قلاویزهای دو تایی و قلاویزهای سه تایی*
قلاویزهای ماشینی*قلاویزماشینی ساده*قلاویزماشینی مارپیچ*
انواع قلاویزباگام ریز*قلاوبزدنده ریز
انواع قلاویزها برای کار بر روی انواع متریال ها
قلاویز برای استیل و قلاویزبرای کار بر روی انواع سوپرآلیاژها
قلاویز برای کار بر روی تیتانیوم
قلاویزهای مخصوص آلومینیوم
قلاویزهای یک درمیان
همچنین لوازم برای قلاویزکاری
دستگاه قلاویززن
روغن های مخصوص قلاویزکاری
انواع دسته قلاویزهای فولادی و چدنی برای قلاویزکار ی به کمک دست.
پخش انواع برندهاب معتبر
ق

قلاویز
قلاویز
آریسمان ابزار 66756188
ابزار فنی و حرفه ای یکتا
Iran- جنوب‌ تهران
021-66758397

قلاویزماشینی

شرکت ابزار فنی وحرفه ای یکتا:
قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه‌ها مهره بکار می‌رود . فرایند تراشیدن با قلاویز، را قلاویزکاری و فرایند تراشیدن دنده‌های پیچ با حدیده را رزوه‌ تراشی یا پیچ‌ تراشی می‌گویند.

هدف از قلاویز کاری آن است که شیارها یا دندانه های مارپیچی در درون قطعه کار برای بستن پیچ ایجاد شود. قلاویزهای دستی و قلاویزهای ماشینی رایجترین نوع قلاویزها هستند.

روی سطح قلاویز ماشینی دندانه هایی با دقت تراشیده شده و شیارهایی در امتداد طولی آن ایجاد شده. این شیارها که در ناحیه دندانه دار قلاویز وجود دارند به عنوان لبه برنده قلاویز عمل می کنند. جنس قلاویزها از فولاد کربن دار و یا فولاد تندبر است.

قلاویزهای فولاد کربن دار برای قلاویز کاری دستی چدن و یا سایر موارد عمومی که جنس قطعه چندان سخت نباشد به کار

قلاویزماشینی
قلاویزماشینی
ابزار فنی و حرفه ای یکتا 021-66758397
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز کن اتوماتیک

قیمت قلاویز کن اتومات مورس 3 ورتکس
قیمت قلاویز کن اتومات مورس 4 پورتکس
قیمت قلاویز کن نیمه اتومات المانی
قیمت قلاویز کن اتومات بلغاری مورس 3
قیمت قلاویز کن تمام اتومات مورس 5
قیمت قلاویز کن بازویی مورس
قیمت مزایده قلاویز کن بازویی رو میزی
قیمت قلاویز کن نیمه اتومات قلاویزهای ماشینی
قیمت استعلامی قلاویز کن اتومات
قیمت لیست قلاویز کن اتومات چینی

قلاویز کن اتوماتیک BT40 ورتکس

قلاویزکن اتوماتیک BT50 VERTEX
قلاویز کن تمام اتوماتیک BT40 GERMANY
قیمت قلاویز کن تمام اومات ورتکس
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی

قلاویز کن اتوماتیک
قلاویز کن اتوماتیک
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی فرم C فرم B
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن فرمB فرم C
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
ابزار نوین برش
Iran-مرکزی تهران
02166739953

قلاویز ماشینی*قلاویز ماشینی مستقبم M6 *انواع قلاویز ماشینی

ابزار نوین برش بهترین قلاویز ماشینی m6 مستقیم را به شما معرفی میکند.
قلاویز ماشینی میتقیم فرم b دین 371 تلرانس ۶H
انواع قلاویز ماشینی مستقیم و مارپیچ مدل ها و جنس های مختلف مخصوص فولاد آهن چدن آلومنیوم مس و غیره.
بورس انواع قلاویز دنده ریز دنده درشت اینچ میلیمتر قلاویز تی آر tr قلاویز NPT قلاویز ماشینی NPTF قلاویز ماشینی UNF قلاویز ماشینی UNEF
فروش قلاویز مارک های باس bass آلمان
قلاویز ماشینی سه گل ترکیه
قلاویز ماشینی OSG ژاپن
قلاویز ماشینی zer آلمان
قلاویز ماشینی یاماوا ژاپن
قلاویز ماشینی دورمر انگلیس
قلاویز ماشینی لیلینگ
قلاویز ماشینی پرستو انگلیس
قلاویز ها در سایز و گام های مختلف از جمله
M10x1/25
M12x1/5
M6x1
M8x1/25
M7x1
M14x1/5
M12x1/25
M16x1/5
5/8 9UNC
1INCH
1/2inch
خرید قلاویز ماشینی خود را به ابزار نوین برش بسپارید.

قلاویز ماشینی*قلاویز ماشینی مستقبم M6 *انواع قلاویز ماشینی
قلاویز ماشینی*قلاویز ماشینی مستقبم M6 *انواع قلاویز ماشینی
ابزار نوین برش 02166739953
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز دستی و ماشینی

قیمت قلاویزهای ماشینی و دستی از قطر 2 تا 100 گورینگ المان GUHRING
قیمت استعلامی ماشینی و دستی FETTE المان میلی متر و اینچ فرم C و فرم B کارباید
قیمت قلاویز ماشینی و دستی EMUGE المان با زاویه برشی 15 درجه 35 درجه 45 درجه
قیمت قلاویز تی تکس المان از سایز M2- M40 HSS HSSE HSSCO
قیمت قلاویز ماشینی فرانکن المان میلیمتر و اینج
قیمت قلاویز اینچ ومیلیمتر SANDVIK
قیمت قلاویز های سخت OSG HSSCO ژاپن
قیمت قلاویز ماشینی کارباید المانی
قیمت قلاویز بلند ماشینی ایسکار ISCAR
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158

قلاویز دستی و ماشینی
قلاویز دستی و ماشینی
بهرادصنعت پارس 021-66723241
ابزار نوین برش
Iran-مرکزی تهران
02166739953

قلاویز دستی*قلاویز سه تایی*قلاویز دستی M 7

فروش قلاویز دستی فرا یوگوسلاو
انواع قلاویز دستی در. سایزهای مختلف میلیمتر و اینچ
لیست قیمت قلاویز دستی فرا
قلاویز دستی اصولا شامل سه عدد میباشد که به عنوان پیشرو میان رو و پسرو نام گذاری شده.
پیشرو که همان راه اول میباشد برای بار اول استفاده میشود تا سطح کار را آماده کند
میانرو برای نوبت دوم استفاده میشود و سطح میانی دنده را کاملا اصلاح میکند
پسرو نیز در نهایت سطح قلاویز شده را اصلاح میکند.
قلاویز دستی با مارک های ذیل موجود است:
قلاویز دستی M7 فرا یوگوسلاو
قلاویز دستی m7 نارکس
قلاویز دستی m7 سه گل ترکیه
قلاویز دستی M7 برگ آلمان
قلاویز دستی m7 مارک gsr
قلاویز های دستی یوگوسلاوی انگلیسی آلمانی روسی آماده فروش میباشد
قلاویز های دستی فنر ترکیه نیز موجود میباشد.

قلاویز دستی*قلاویز سه تایی*قلاویز دستی M 7
قلاویز دستی*قلاویز سه تایی*قلاویز دستی M 7
ابزار نوین برش 02166739953
ابزار نوین برش
Iran-مرکزی تهران
02166739953

قلاویز دستی m10*انواع قلاویز دستی*قلاویز دستی فرا اصلی

فروش قلاویز دستی فرا یوگوسلاو
انواع قلاویز دستی در. سایزهای مختلف میلیمتر و اینچ
لیست قیمت قلاویز دستی فرا
قلاویز دستی اصولا شامل سه عدد میباشد که به عنوان پیشرو میان رو و پسرو نام گذاری شده.
پیشرو که همان راه اول میباشد برای بار اول استفاده میشود تا سطح کار را آماده کند
میانرو برای نوبت دوم استفاده میشود و سطح میانی دنده را کاملا اصلاح میکند
پسرو نیز در نهایت سطح قلاویز شده را اصلاح میکند.
قلاویز دستی با مارک های ذیل موجود است:
قلاویز دستی فرا یوگوسلاوm10
قلاویز دستی m10 نارکس
قلاویز دستیm10 سه گل ترکیه
قلاویز دستی M10 برگ آلمان
قلاویز دستیm10 مارک gsr
قلاویز های دستی یوگوسلاوی انگلیسی آلمانی روسی آماده فروش میباشد
قلاویز های دستی فنر ترکیه نیز موجود میباشد.

قلاویز دستی m10*انواع قلاویز دستی*قلاویز دستی فرا اصلی
قلاویز دستی m10*انواع قلاویز دستی*قلاویز دستی فرا اصلی
ابزار نوین برش 02166739953
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز کن اتوماتیک

قیمت قلاویز کن اتومات مورس 3 ورتکس
قیمت قلاویز کن اتومات مورس 4 پورتکس
قیمت قلاویز کن نیمه اتومات المانی
قیمت قلاویز کن اتومات بلغاری مورس 3
قیمت قلاویز کن تمام اتومات مورس 5
قیمت قلاویز کن بازویی مورس
قیمت مزایده قلاویز کن بازویی رو میزی
قیمت قلاویز کن نیمه اتومات قلاویزهای ماشینی
قیمت استعلامی قلاویز کن اتومات
قیمت لیست قلاویز کن اتومات چینی
قیمت قلاویز کن تمام اومات ورتکس
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158


قلاویز کن اتوماتیک
قلاویز کن اتوماتیک
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز کن اتوماتیک

قیمت قلاویز کن اتومات مورس 3 ورتکس
قیمت قلاویز کن اتومات مورس 4 پورتکس
قیمت قلاویز کن نیمه اتومات المانی
قیمت قلاویز کن اتومات بلغاری مورس 3
قیمت قلاویز کن تمام اتومات مورس 5
قیمت قلاویز کن بازویی مورس
قیمت مزایده قلاویز کن بازویی رو میزی
قیمت قلاویز کن نیمه اتومات قلاویزهای ماشینی
قیمت استعلامی قلاویز کن اتومات
قیمت لیست قلاویز کن اتومات چینی
قیمت قلاویز کن تمام اومات ورتکس
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158


قلاویز کن اتوماتیک
قلاویز کن اتوماتیک
بهرادصنعت پارس 021-66723241
بهرادصنعت پارس
Iran- جنوب‌ تهران
021-66723241

قلاویز کن اتوماتیک

قیمت قلاویز کن اتومات مورس 3 ورتکس
قیمت قلاویز کن اتومات مورس 4 پورتکس
قیمت قلاویز کن نیمه اتومات المانی
قیمت قلاویز کن اتومات بلغاری مورس 3
قیمت قلاویز کن تمام اتومات مورس 5
قیمت قلاویز کن بازویی مورس
قیمت مزایده قلاویز کن بازویی رو میزی
قیمت قلاویز کن نیمه اتومات قلاویزهای ماشینی
قیمت استعلامی قلاویز کن اتومات
قیمت لیست قلاویز کن اتومات چینی
قیمت قلاویز کن تمام اومات ورتکس
اماده همکاری با صنایع نظامی صنایع نفتی صنایع پتروشیمی کشتیرانی خودرو سازی قطعه سازی هوا فضا مپنا واگن سازی هواپیما سازی ریلی نیروگاهی کارگاهای تراشکاری قالبسازی وغیره
بهراد صنعت پارس بورس ابزارهای تراشکاری و قالبسازی NC-CNC
مدیریت : محمدی 09121134158


قلاویز کن اتوماتیک
قلاویز کن اتوماتیک
بهرادصنعت پارس 021-66723241
آریسمان ابزار
Iran-مرکزی تهران
66756188

قلاویز اینچ و میلیمتر

فروش انواع قلاویزهای دستی و ماشینی*
قلاویز اینچ و میلیمتر * قلایز لوله*قلاویز راه آب*قلاویز دنده میلیمتر*قلاویز دنده اینچی*قلاویز آلمانی*فروش ویژه قلاویزهای کره ای برند yg*پخش قلاویزهای یوگوسلاو*قلاویزهای آلاتا*قلاویز سه گل ترکیه*قلاویزو حدیده های بلغارستان بابرند cvc* قلاویزهای پنوماتیک npt*قلاویزهای دنده امریکایی bsw*قلاویزهای روکش تیتانیوم*قلاویزهای گورینگ آلمان*قلاویزهای تیتکس *
قلاویزهای چینی و غربی
قلاویزهای عصایی
قلاویزها و حدیده برای انواع رزوه های اینچی و میلیمتر*
قلاویزهای اصل آلمان*
فروش و تامین کلیه لوازم تراشکاری و سوراخکاری
تیغه های فرز الماسه
فروش کلیه لوازم اندازه گیری
لوازم قالبسازی
09128016730

قلاویز اینچ و میلیمتر
قلاویز اینچ و میلیمتر
آریسمان ابزار 66756188
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 2 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 2 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 2 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 3 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 3 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 3 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 4 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 4 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 4 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 5 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 5 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 5 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 6 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 6 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 6 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 8 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 8 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 8 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 7 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 7 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 7 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 10 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 10 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 10 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 12 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 12 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 12 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 14 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 14 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 14 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 16 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 16 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 16 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 18 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 18 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 18 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 20 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم  20 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم  20 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 22 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 22 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 22 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 24 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 24 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 24 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 27 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 27 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 27 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 30 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 30 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
قلاویز ماشینی مستقیم 30 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله G *
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 10 1/25 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 10 1/25 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله
قلاویز ماشینی مستقیم 10 1/25 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
هامون صنعت
Iran-مرکزی تهران
021-66709253 021-66733276

قلاویز ماشینی مستقیم 14 1/5 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله

بورس قلاویز ماشینی , قلاویز ماشینی TR , قلاویز ماشینی دنده ریز , قلاویز ماشینی ان پی تی NPT , قلاویز ماشینی ان پی تی اف NPTF , قلاویز ماشینی اینچ بی اس دبلیو BSW , قلاویز ماشینی یو ان اف UNF , قلاویز ماشینی یو ان ای اف UNEF , قلاویز ماشینی ام اف MF , قلاویز 1*6 , 1*8 , 1/25*10 , 1/25*12 , 1*10 , 1*12 , 1/5*12 , 1*14 , 1/25*14 , 1/5*14 , 1*16 , 1/25*16 , 1/5*16 , 1*18 , 1/25*18 , 1/5*18 , 1*20 , 1/25*20 , 1/5*20 , 1*22 , 1/25*22 , 1/5*22 با برندهای فرا fra اصل یوگسلاوی , گورینگ المان guhring , فته المان fette , باس المان bass , نارکس چک narex , فیدا fida , ورکو المان شرق werko , یاماوا ژاپن yamawa , زر المان zer , لینک المان linig , او اس جی OSG , تیتکس انگلیس TITEX , پرستو PRESTO , ورگونا , توتم TOTEM , ناچی NACHI , دورمر انگلیس DORMER , اموگه EMUGE , پرادور المان

قلاویز ماشینی مستقیم 14 1/5 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله
قلاویز ماشینی مستقیم 14 1/5 * قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی * قلاویز تی ار TR * قلاویز لوله
هامون صنعت 021-66709253 021-66733276
ابزار نوین برش
Iran-مرکزی تهران
02166739953

قلاویز دستیm16 فرا یوگوسلاو*انواع قلاویز دستی*فروش قلاویز دستی m16

فروش انواع قلاویز دستی
خرید انواع قلاویز دستی
لیست قیمت انواع قلاویز
انواع قلاویز دستی با مارک های مختلف میلیمتر و اینچی
قلاویز دستی M16فرا یوگوسلاو
قلاویز دستی M16 نارکس چک
قلاویز دستی M16 فنر ترکیه
قلاویز دستی M16 سه گل ترکیه
قلاویز دستی گورینگ آلمان m16
قلاویز دستی GSA آلمان m16
قلاویز دستی روکو آلمان m16
قلاویز دستی هانگدا چین m16
فروش انواع قلاویز از M3 تا M75
بهترین قلاویز دستی موجود در بازار
خرید قلاویز دستی m16
قلاویز دستی فرا اصلی
انواع اصلی قلاویز دستی فرا یوگوسلاو

قلاویز دستیm16 فرا یوگوسلاو*انواع قلاویز دستی*فروش قلاویز دستی m16
قلاویز دستیm16 فرا یوگوسلاو*انواع قلاویز دستی*فروش قلاویز دستی m16
ابزار نوین برش 02166739953
صنعت سایش امامی
Iran- جنوب‌ تهران
021-66724835

قلاویز لوله فرا,قلاویز دستی لوله فرا G1/8

فروش انواع,قلاویز لوله دستی فرا,قلاویز لوله فرا,قلاویز فرا لوله, قلاویز دستی فرا,قلاویز ماشینی فرا,قلاویز دنده کبریتی فرا,قلاویز یک دنده در میان فرا,قلاویز دنده ریز فرا,قلاویز دنده درشت فرا,قلاویز مارپیچ فرا,قلاویز مستقیم فرا,قلاویز دستی دنده ریز فرا,قلاویز لوله فرا,قلاویزGفرا,قلاویز اینچی فرا,قلاویز نوک تیز فرا,قلاویز نوک تخت فرا,قلاویز مخصوص آلومینیوم فرا,حدیده فرا,دسته حدیده فرا,دسته قلاویز فرا,قلاویز لوله دستی فرا

قلاویز لوله فرا,قلاویز دستی لوله فرا G1/8
قلاویز لوله فرا,قلاویز دستی لوله فرا G1/8
صنعت سایش امامی 021-66724835
ابزار نوین برش
Iran-مرکزی تهران
02166739953

قلاویز دستی*قلاویز سه تایی*قلاویز دستی M 6

فروش قلاویز دستی
لیست قیمت قلاویز دستی فرا
فروش قلاویز دستی M 2تا M75
قلاویز دستی M6 برگ آلمان
قلاویز دستی M6فرا یوگوسلاو
قلاویز دستی M6 فنر ترکیه
قلاویز دستی M6 مارک fra
قلاویز دستی سه تایی سه گل ترکیه سایز M6
قلاویز دستی M6 مارک هونگدا چین
خرید انواع قلاویز دستی را به ابزار نوین برش بسپارید
قلاویز های دستی مخصوص چدن فولاد آهن آلمینیوم
قلاویز دستی M6 مارک نارکس چک
انواع قلاویز دستی را به شرط کار از ابزار نوین برش بخواهید

قلاویز دستی*قلاویز سه تایی*قلاویز دستی M 6
قلاویز دستی*قلاویز سه تایی*قلاویز دستی M 6
ابزار نوین برش 02166739953
اسپانسر های ما
رول استحکام ایرانیان بورس بلبرینگ
رول استحکام ایرانیان بورس بلبرینگ

رول استحکام ،واردات و توزیع انواع بلبرینگ و رولبرینگ و انواع یاتاقان و انواع تسمه و ثبت سفارش انواع بلبرینگ skf

02133914518
کارابکسل
کارابکسل

وارد کننده انواع سیم بکسل و اتصالات، زنجیر، جرثقیل های برقی و دستی و خدمات پرس و بافت سیم بکسل

02155425495
بازرگانی تقی زاده
بازرگانی تقی زاده

(بازرگانی تقی زاده) ناخن های فولادی ایرانی و خارجی با ضمانت شکست و زیر قیمت بازار

02166661786
باختر پدید فولاد
باختر پدید فولاد

باختر پدید فولاد وارد کننده, تولید کننده و فروشنده انواع سیم بکسل و ادوات لیفتینگ

021-55421082-4
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2020 - All rights reserved