Select Language
ENGLISH | PERSIAN
Viewed 7437
Steel Models
,,Manufacturer,Wholesaler,Retailer
Tehran
0919-2681448
info@modelsaz.net

Steel Models

مدل هایی هستند که از روش ریخته گری تهیه می شوند و برای ریخته گری آنها از مدلهای چوبی مادر اصلی استفاده می شود. مدلهای فلزی جز مدل های دائمی هستند زیرا پس از بارها قالب گیری كيفيت و ابعاد خود را حفظ مي كنند. معمولاً برای ریخته گری با دفعات بیشتر ز 20 عدد مدل فلزی طراحی وساخته می شود. جنس مدل های مرسوم فلزی عبارتند از آلومینیوم ، فولاد ، چدن ، مس و ... درهنگام ساختن مدلهای مادر اصلی اولیه ریخته گری مدل های ثانویه فلزی انقباض ثانویه نیز در نظر گرفته می شود .زیرا برای تهیه مدل فلزی نیز یکبار نیاز به ریخته گری می باشد و اگر مدل نیاز به تراشکاری داشته باشد مقداری نیز سطح مضاعف تراشکاری درنظر گرفته می شود.
Type : ریخته گری

Steel Models
Other products
I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
Nanotejarat, Iranian industrial database
GOOGLE+ | FACEBOOK

© Copyright 2019 - All rights reserved