نانوتجارت پایگاه اطلاعات شرکت ها، فروشگاه ها و قطعات صنعتی
فورس وایر واردات انواع سیم بکسل با کیفیت و طول عمر بالا و مشاوره رایگان قبل از خرید
دفعات بازدید : 79900
Select Language
ENGLISH | PERSIAN
دفعات بازدید 79900

اسلینگ سیم بکسل

فدرال بکسل عرضه کننده انواع اسلینگ سیم بکسل تک شاخه، اسلینگ سیم بکسل دو شاخه و چند شاخه همراه با گوشواره و حلقه اتصال و قلاب سر اسلینگ بکسل

اسلینگ سیم بکسل تک شاخه
اسلینگ سیم بکسل تک شاخه
اسلینگ بکسل تک شاخه
اسلینگ بکسل تک شاخه
اسلینگ سیم بکسل دو شاخه
اسلینگ سیم بکسل دو شاخه
اسلینگ سیم بکسل سه شاخه
اسلینگ سیم بکسل سه شاخه
اسلینگ سیم بکسل چند شاخه
اسلینگ سیم بکسل چند شاخه

محاسبه بار وارده بر هر اسلینگ در اسلینگ سیم بکسل

محاسبه بار وارده بر هر اسلینگ در اسلینگ سیم بکسلدر محاسبه بار وارد بر اسلینگ سیم بکسل باید در نظر داشت که مجموعه بار وارده به اسلینگ ها با نیروی وزن بار برابر نمی باشد مگر اینکه اسلینگ بکسل تک شاخه باشد. حتی در مورد اسلینگ بکسل تک شاخه نیز در صورتیکه حرکتی با شتاب مخالف صفر انجام پذیرد باز هم نیروی وارده با نیروی وزن اتصالی برابر نیست.
در مورد اسلینگ سیم بکسل پند شاخه که بدون شتاب به بلند کردن جسمی می پردازد مجموعه مولفه های نیرو در راستای عمود با وزن برابر است حال آنکه نیروی مولفه عمودی تنها یکی از دو مولفه نیروی وارد بر هر اسلینگ در اسلینگ سیم بکسل است. فرض بگیرید زاویه کلیه اسلینگ ها با خط عمود بر زمین 60 درجه باشد و از اسلینگ سیم بکسل دو شاخه استفاده کرده باشیم. این بدان معناست که به هر اسلینگ نیروی برابری وارد میشود. مجموع نیروهای وارده به اسلینگ های سیم بکسل در راسنای عمود برابر 1 تن وزن کل آویز به آنهاست. این در حالی است که 1 تن برابر F*cos60+F*cos60 خواهد بود. از آنجا که cos60 درجه برابر 0.5 است و این بدان معناست که به هر یک از دو اسلینگ باری برابر 1 تن یعنی کل بار وارد میشود. جالب اینکه طبق همین گفته در صورتیکه زاویه با عمود از این مقدار بیشتر شود و نزدیک به 90 درجه برسد نیروی وارد به هر اسلینگ از اسلینگ سیم بکسل بیش از حد تحمل هر سیم بکسل با هر ساختار و قطری خواهد بود.

محدودیت در استفاده اسلینگ سیم بکسل چند شاخه

محدودیت در استفاده اسلینگ سیم بکسل چند شاخهبطور کلی استفاده از اسلینگ سیم بکسل بیش از یک شاخهمعمولا دو هدف را دنبال میکند. یکی توازن نیروها و تقسیم بار وارده بین چند اسلینگ و دیگری حفظ تعادل در حین لیفتینگ که البته برای کسانیکه بدون دید مهندسی اقدام به استفاده از اسلینگ سیم بکسل و یا اسلینگ زنجیر می کنند باید این نکته که در مقاله قبل هم گفتیم ذکر شود که در صورتیکه در اتصال اسلینگ بکسل زاویه بوجود آمده بین شاخه ها زیاد شود بار وارده به هر شاخه می تواند از بار کل بیشتر شود و این بدان معناست که استفاده از اسلینگ سیم بکسل تک شاخه احتمال پارگی را کمتر میکند !
اما آنچه در این مقاله به آن میپردازیم عدم توازن نیروهای شاخه های اسلینگ است که استفاده از آنها را تا اندازه ای محدود میکند. در صورتیکه اتصال شاخه های اسلینگ با قطعه بصورت متوازن انجام نگیرد باعث میشود یک یا چند شاخه از اسلینگ بکسل عملا از پروسه مولفه نیرو حذف شده و نیروی وارد بر آن به کلی صفر شود. توجه به این نکته زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با یک حساب ساده سر انگشتی و با دیدی غیر مهندسی بار کل را برابر مجموع بار وارد بر هر اسلینگ در اسلینگ سیم بکسل بر آورد کرده باشیم. به همین علت است که ضریب اطمینان را در اسلینگ های سیم بکسل و زنجیر از ضریب اطمینان سیم بکسل و زنجیر تک شاخه بالاتر می گیرند.

I N F O @ N A N O T E J A R A T . C O M | 0 9 1 2 5 0 3 0 0 7 1
نانوتجارت پایگاه اطلاعات صنعتی
GOOGLE+ | FACEBOOK
کلیه حقوق متعلق به نانوتجارت است
© Copyright 2020 - All rights reserved